Zápis z 6. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 26. prosince 2005, 18:15 hodin

1. 18:15 hodin: Prezident vítá účastníky členské schůze – přítomné členy občanského sdružení Lípa 2 a zahajuje 6. členskou schůzi – náhradní občanského sdružení Lípa 2.

2. Prezident konstatuje, že členská schůze – náhradní je v souladu s čl. V odst. 4 stanov usnášeníschopná, a proto zahajuje program členské schůze dle pozvánky.

3. Program členské schůze zahájen zprávou o stavu členské základny sdružení, kterou přednáší prezident. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4. Schvalování zprávy o stavu členské základny sdružení.

Usnesení č. 6/1: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny sdružení.

5. Prezident přednáší zprávu o hospodaření sdružení. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

6. Schvalování zprávy o hospodaření sdružení.

Usnesení č. 6/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření sdružení.

7. Prezident přednáší zprávu o výsledcích činnosti sdružení. Zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

8. Schvalování zprávy o výsledcích činnosti sdružení.

Usnesení č. 6/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti sdružení.

9. Prezident informuje o navrhované Změně č. 1 Stanov občanského sdružení Lípa 2 a podrobně popisuje její důsledky. Navrhovaná změna stanov je poté všemi hlasy schválena. Změna stanov včetně důvodové zprávy je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení č. 6/4: Členská schůze schvaluje Změnu č. 1 Stanov občanského sdružení Lípa 2 v předloženém znění.

10. Prezident z pověření nepřítomného revizního komisaře čte zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení. Revizní komisař zde popisuje bouřlivý rok, který jemu i občanskému sdružení Lípa 2 bylo dáno prožít. Zároveň podrobuje přísnému rozboru hospodaření Lípy 2.

11. Schvalování zprávy revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení. Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Usnesení č. 6/5: Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení.

12. Představení Jiřího H. Dvořáčka, jediného kandidáta na revizního komisaře pro příští funkční období. Volba revizního komisaře.

Usnesení č. 6/6: Členská schůze volí Jiřího H. Dvořáčka za revizního komisaře.

13. Prezident přednáší návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období.

14. Členská schůze projednává přednesený návrh programu a směrů činnosti sdružení na další období a schvaluje jej v předloženém znění. Schválený program a směry činnosti jsou přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Usnesení č. 6/7: Členská schůze schvaluje návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období, přednesených prezidentem.

15. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto je vzápětí tento bod programu ukončen.

16. Prezident konstatuje, že jsou vyčerpány všechny body programu členské schůze.

17. Prezident děkuje přítomným za účast na členské schůzi a členskou schůzi v 19 hodin 05 minut ukončuje.

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 – Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení
Příloha č. 2 – zpráva prezidenta o hospodaření sdružení
Příloha č. 3 – zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení
Příloha č. 4 - Změna č. 1 Stanov občanského sdružení Lípa 2
Příloha č. 5 - Zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení
Příloha č. 6 – Program a směry činnosti sdružení na další období