Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

Aktualizováno 24. 6. 2020

Zpracováno sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ve spolupráci s poradním sborem HH ČR pro hygienu dětí a mladistvých.

Legislativní rámec

Zotavovací akce a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, a to včetně povinnosti používání roušek.

Zotavovací akce pro děti – počet účastníků a typ akce

S ohledem na obtížnost predikce epidemiologické situace v období letních prázdnin vychází návrh na stanovení počtu účastníků zotavovací akce z posledního schváleného počtu osob shromažďujících se na veřejnosti (od 11. 5.), což je 100 osob. Od 25. 5. 2020 se předpokládá maximální počet účastníků včetně personálu 300 osob s možností navýšení na 500 osob od 8. 6. 2020 v případě, že bude přetrvávat pozitivní epidemiologický vývoj. V případě zotavovacích akcí (akce s počtem dětí 30 a více účastníků do 15 let na dobu trvání delší než 5 dnů) pořádaných v pevných objektech počet 100/300/500 zúčastněných osob v sobě zahrnuje děti, vedoucí, zdravotníky, instruktory, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod. U stanových táborů se počet všech zúčastněných osob stanoví na 100/100/100.

Jiné podobné akce pro děti

Jiným podobným akcím pro děti, které probíhají v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, a mimo jiné nepodléhají ohlašovací povinnosti u místně příslušné krajské hygienické stanice (akce s počtem dětí do 29 účastníků do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů), se z důvodu současné epidemiologické situace, a s ohledem na zajištění bezpečnosti účastníků akcí včetně zajištění předání informace Hasičskému záchrannému sboru ČR přes informační systém hygieny dětí a mladistvých, doporučuje postupovat v souladu s povinnostmi uloženými zákonem zotavovacím akcím pro děti v § 8 až § 11 zákona, což je ohlašovací povinnost, zajištění hygienických požadavků na akci v souladu s vyhláškou č. 106/2001 Sb., doložení zdravotnické dokumentace dle § 9 (zdravotní způsobilost dítěte k účasti na akci a písemné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte) a zajištění ochrany zdraví účastníků akce v souladu s ustanovením § 11 zákona (zajištění zdravotníka, povinnosti zdravotníka, zdravotnická dokumentace, minimální vybavení lékárničky apod.). Ustanovení § 10 se na jiné podobné akce pro děti v souladu se zněním § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví vztahuje.

Putovní tábory

V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci onemocnění COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že putovní tábory konané v rámci letní dětské rekreace lze uskutečnit. Putovní tábory jsou typem zotavovací nebo jiné podobné akce pro děti a na jejich pořádání se vztahuje shodná právní úprava jako na klasické pobytové tábory (zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška č. 106/2001 Sb.). Pořadatelům putovních táborů, konaných v režimu jiné podobné akce pro děti, se doporučuje postupovat v souladu s výše uvedeným odstavcem. V souvislosti s ohlášením akce u místně příslušné krajské hygienické stanice se dále doporučuje, v případě, kdy putovní tábor překračuje hranici kraje (probíhá ve více krajích), splnit ohlašovací povinnost i u dalších místně příslušných krajských hygienických stanic. Uvedené doporučení se vztahuje i na putovní tábory v režimu zotavovací akce, které mají ohlašovací povinnost uloženu zákonem o ochraně veřejného zdraví, ale ohlášení plní jen ve vztahu k místně příslušné krajské hygienické stanici v kraji, kde se zotavovací akce zahajuje. Ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice je provozovatelům jiných podobných akcí doporučováno nejen s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, ale i s ohledem na zajištění bezpečnosti dětí, neboť informaci o pobytu event. pohybu dětí ve veřejném prostoru má v tomto případě nejen místně příslušná krajská hygienická stanice, ale i místně příslušný hasičský záchranný sbor, který může rychle zasáhnout v případě vzniku jakékoliv mimořádné situace. Dále se provozovatelům putovních táborů doporučuje minimalizovat kontakt s místním prostředím (obyvateli), tj. např. zásobování tábora zajistit určenou osobou apod. Pro zajištění noclehu preferovat izolovaná nocležiště před veřejnou infrastrukturou kempů. V případě využití veřejných kempů využít vyhrazená okrajová místa pro tábory, kde lze účastníky tábora oddělit od ostatních návštěvníků.

Jednotlivá ustanovení tohoto doporučení se na putovní tábory vztahují v rozsahu, který lze u daného typu tábora naplnit.

Zajištění ochrany zdraví účastníků akce

Při naplňování povinností uložených § 11 se zvláštní důraz klade na provedení vstupního zdravotního filtru u dětí, a nad rámec zákona i u ostatních účastníků akce, a dále na zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce a na vedení veškeré zdravotnické dokumentace včetně zdravotnického deníku a na předání informace o zdravotním stavu dítěte rodičům po ukončení akce.

Dále se klade důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, použití dezinfekce, nošení roušek, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě, kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce. Důsledná sanitace prostor a prostředí, tj. provozní hygiena všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení (toaletním papírem, tekoucí pitnou event. teplou vodou, mýdlem v dávkovači, dle možností jednorázovými ručníky, nebo každé dítě musí být vybaveno vlastním ručníkem, dezinfekcí), stravovací provoz (úsek) včetně samostatného hygienického zázemí pro personál kuchyně a v dispozicích pro izolaci nemocných nebo z nákazy podezřelých.

Konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od standardního způsobu zajištění jednotlivých činností v daném typu akce, tj. pravidelný denní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem a pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor (např. 2x denně úklid a desinfekce WC, umýváren a jídelny před každým jídlem) a dle konkrétní situace vedle úklidu i dezinfekce celého areálu tábora mezi jednotlivými běhy. Z tohoto důvodu bude mezi jednotlivými běhy zajištěn jeden volný den, pokud to nelze z provozních důvodů zajistit, lze připustit provedení úklidu a případné dezinfekce celého areálu mezi jednotlivými běhy tak, že bude dodržena minimální prodleva 8 hodin mezi jednotlivými běhy bez přítomnosti dětí.

Z důvodu stávající epidemiologické situace se vylučuje účast dětí na úklidu prostor tábora s výjimkou ubytovacích prostor (pokoj, stan).

Suché záchody musí být vybaveny omyvatelným a dezinfikovatelným prknem, popř. obklady u dřevěných latrín, musí být zajištěno pravidelné vrstvení přírodním materiálem a denní dezinfekce.

V případě TOI TOI musí být zajištěna stanovená dezinfekce.

WC musí být zřízeny v dostatečném počtu, dle možností se užívají odděleně dle skupin dětí. Pro zajištění podmínek osobní hygieny po použití toalety musí být zajištěno umytí rukou v tekoucí vodě a užití dezinfekčního přípravku na ruce s virucidním účinkem.

V této souvislosti upozorňujeme, že základním hygienickým opatřením je zajištění pravidelného a správného mytí rukou (v souladu s doporučením MZ) v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků. Pokud nelze na akci tento způsob očisty rukou zajistit, je nutné doplnit mytí rukou užitím dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem, který se aplikuje na osušené ruce s použitím dostatečného množství prostředku tak, aby vystačil i na hřbet rukou a nejen na prsty a dlaně.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem k dezinfekci rukou se doporučuje umístit do prostor hygienického zařízení, do jídelny, kuchyně, ošetřovny a izolace a prostor určených ke shromažďování.

Přípravu stravy je nutné zajistit v souladu se správnou hygienickou praxí v návaznosti na způsob zajištění stravování (kuchyň v pevném objektu, tábornická příprava stravy), dle požadavků platné legislativní úpravy pro daný typ stravování, za zvýšených hygienických požadavků u personálu (rukavice, roušky, pracovní plášť, důkladná hygiena rukou) a v prostoru kuchyně a jídelny, dle možností s využitím vlastního jídelního nádobí a příborů pro každého účastníka akce a s využitím skupinového výdeje stravy dle rozpisu. Z důvodu stávající epidemiologické situace se vylučuje účast dětí na přípravě stravy. Pokud bude epidemiologická situace příznivá, lze v případech, kdy z provozních důvodů nelze zajistit jinak, připustit účast dětí při přípravě stravy pouze před jejím tepelným zpracováním. Zdravotní stav dětí, které se účastní na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem a děti musí důsledně dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou.

Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody, dodržení skladovacích podmínek, rozdělení pracovních ploch a pomůcek, zabránění křížové kontaminaci, správného tepelného ošetření, uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny.

Nutno zajistit oddělené mytí nádobí od infekčně nemocných účastníků a jeho případnou dezinfekci. Samozřejmostí je oddělené mytí provozního nádobí od nádobí stolního používaného strávníky ke konzumaci.

Pro potravináře musí být vyčleněno hygienické zařízení (samostatné WC a umyvadlo). Osoby, které zajišťují přípravu stravy, musí mít zajištěné podmínky pro vysoký standard osobní hygieny, který zahrnuje i účinné mytí rukou, možnost jejich dezinfekce a osušení jednorázovými ručníky.

Vyčleněné mycí místo pouze pro potravináře (zvlášť při manipulaci s potravinami a zvlášť po použití WC) je nutné zajistit i u stanových táborů se suchými záchody a s absencí běžných podmínek pro mytí rukou.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření.

Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce v obecně platných protiepidemických opatřeních, u personálu dále v manipulaci s biocidními přípravky.

Pro personál zajišťující stravování, úklid a pro zdravotníka je nutné zajistit vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (ústenka, rouška, respirátor apod.).

Způsob zásobování pitnou vodou

Postupuje se dle standardních postupů zajištění zdroje pitné vody, a to včetně dovozu a donášky, viz materiál v příloze "Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu)".

Režimová opatření

Podle počtu účastníků akce vytvořit skupiny (oddíly) dětí, u kterých by se omezil vzájemný kontakt např. na táboře by se neměly pořádat společné akce pro všechny děti a pokud ano, měly by být skupiny dětí v bezpečných odstupech, nejlépe pokud by se jednalo o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora.

Obdobně dle možností zabezpečit časově nebo prostorově oddělený skupinový výdej stravy. V rámci zájmových aktivit se předpokládá oddělení skupin dětí dle jednotlivých oddílů.

Dle epidemiologické situace se doporučuje omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody. Zásobování akcí zajistit pouze prostřednictvím určených osob, za dodržení standardních protiepidemických opatření stanovených pro fyzické osoby při pohybu na veřejnosti, a to z důvodu omezení kontaktu účastníků akcí s místním obyvatelstvem.

Dle epidemiologické situace vyloučit dopravu účastníků hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst, návštěvy za účelem reklamních akcí apod.

Omezit návštěvu rodičů.

Povinnost nošení roušek upravit dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády. V případě platnosti povinnosti nošení roušek na veřejnosti stanovit jejich použití pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu. Doporučuje se používat nejlépe roušky jednorázové, skladování čistých roušek zajistit zdravotníkem, nastavit pravidla pro výdej, obměnu a uložení použitých roušek event. způsob vyvařování textilních roušek.

Postup v případě výskytu infekce

V případě podezření na výskyt infekce COVID-19, nebo při vzniku jakýchkoliv pochybností, bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici/Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která rozhodne o dalším postupu na základě posouzení konkrétní epidemiologické situace a místních podmínek.

V případě výskytu infekce COVID-19, nebo i jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem, rozhodne o dalším postupu místně příslušná krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hl. m. Prahy, tj. budou uložena příslušná protiepidemická opatření.

Doporučuje se ověřit si aktuálnost kontaktních údajů na rodiče/jiného zákonného zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho možného návratu do rodiny. Proto je vhodné s touto povinností seznámit rodiče před zahájením akce.

Rodičům/jinému zákonnému zástupci dítěte uložit povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána.

V okamžiku propuknutí nemoci je nezbytné izolovat všechny nemocné nebo z nákazy podezřelé osoby tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu se zdravými osobami. Zvlášť je třeba izolovat úzké kontakty s infekčně nemocnými (například spolubydlící ubytované v bezprostředním sousedství s nemocnou osobou).

Z tohoto důvodu musí být prostor pro izolaci připraven k využití kdykoliv. K izolaci musí být předem vyčleněno WC s možností bezprostředního mytí rukou v tekoucí pitné vodě, dle možností teplé, a následné dezinfekce rukou za užití přípravku s plným virucidním účinkem.

Bezodkladně bude proveden úklid a dezinfekce prostor, kde byl nemocný (dítě nebo jiná fyzická osoba) ubytován, nebo se pohyboval, během epidemiologicky významné doby. Bude zajištěn úklid, provětrání a dezinfekce prostor, kde nemocný pobýval včetně provětrání lůžkovin a matrací po dobu 24 hodin.

Pro všechny infekčně nemocné bude vyčleněno hygienické zařízení a jídelní nádobí. Pokud nelze vyčlenit celé hygienické zařízení, bude pro nemocné (děti i dospělé) vyčleněno a označeno samostatné WC a mycí místo pro hygienu rukou po použití WC (podmínka platí i pro stanové tábory), a to včetně zajištění dezinfekce rukou.

Pokud nejsou hygienická zařízení pro jednotlivé skupiny účastníků oddělena, musí být minimálně WC a výtokové kohouty pro osobní hygienu vyčleněny a označeny zvlášť pro izolaci, osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti, osoby pečující o nemocné a pro ostatní účastníky akce.

Pozornost se musí věnovat i ručníkům, i když ve většině případů mají děti své vlastní textilní, dle epidemiologické situace se může přistoupit k nařízení používání jednorázových ručníků, dezinfekci výtokových kohoutů, a dalších kontaktních míst apod. Pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy ručníky jednorázové.

K mytí rukou se vždy použije tekuté mýdlo v dávkovači.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem, důsledné dodržení požadavku na zajištění průchodu mezi lůžky (tj. dodržení vzdáleností) a na manipulaci s odpadem s důrazem na zajištění příslušných protiepidemických opatření.

V případě ošetřování nemocných dětí resp. dalších osob musí zdravotník na táboře chránit i své zdraví a zamezit tím dalšímu šíření nákazy, tzn. měl by používat ochranné pomůcky, mít podmínky pro bezpečné mytí rukou a případnou dezinfekci rukou. Velkou pozornost si zasluhuje bezpečná manipulace s prádlem nemocného a celkově podmínky jeho ošetření.

Desatero správné manipulace s dováženou vodou na táborech

Jako zdroj pitné vody, zejména na stanových táborech konaných v přírodě, je nejčastěji používána dovážená voda v barelech. Dostatek pitné vody musí být zajištěn k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni a k provozu ošetřovny a izolace. Vzhledem k tomu, že voda může být v průběhu odběru, transportu a uchovávání kontaminována, musí být dodržováno několik zásad pro udržení jakosti pitné vody tak, aby nedošlo k ovlivnění organoleptických vlastností vody (barva, chuť, pach), popř. nebylo ohroženo zdraví spotřebitelů.

Pro udržení jakosti vody se doporučuje dodržovat následující body:

- vybírat si přednostně k odběru vodu z veřejného vodovodu, popřípadě veřejné studny, která je pod neustálým dohledem. Pokud by tomu tak nebylo, ověřit si nezávadnost odebírané vody, vyžádat si rozbory vody, zjistit, zda v blízkosti studny není nějaký možný zdroj znečištění (jímka, hnůj, chlév, ....). Vždy je lépe vyžádat si více rozborů, aby se dalo posoudit, zda je kvalita vody ve zdroji stálá, nebo proměnlivá.

- s "dodavatelem", který poskytuje pitnou vodu sepsat o této skutečnosti smlouvu, včetně uvedení o jaký zdroj pitné vody se jedná, v případě individuálního zdroje vody uvést skutečnost, že jsou pravidelně prováděny rozbory vody, které prokazují její jakost, je nutno mít kopii protokolu o posledním rozboru vody u sebe, tento protokol nesmí být starší 3 měsíců.

- vyčlenit a označit barely či jiné nádoby pro uchovávání či transport pitné vody a k manipulaci s touto vodou vyhradit a označit nádobí a náčiní (pomůcky, které se používají k přelévání, nabírání a k jiné manipulaci) tak, aby nedošlo k záměně a případné kontaminaci nečistotami z okolního prostředí, případně užitkovou vodou. Barely či jiné nádoby musí být uzavřené a zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou nebo potravinami a vyčleněné k tomuto účelu.

- k převozu pitné vody používat pouze čisté nádoby vhodné pro styk s potravinami či pitnou vodou, nádoby musí být zakrytovány, aby se minimalizovalo riziko kontaminace pitné vody nečistotami z vnějšího prostředí, a tím k ohrožení jakosti a nezávadnosti pitné vody.

- před každým použitím nádobu určenou pro pitnou vodu vymýt (mechanicky očistit), aby se zlikvidovaly zbytky případných nečistot, které se mohou usazovat na stěnách a zejména na dně nádob a následně vydesinfikovat vhodným dezinfekčním přípravkem. Po dezinfekci provést vždy oplach pitnou vodou.

- pitnou vodu v nádobě lze ošetřit vhodným desinfekčním přípravkem, který napomůže k udržení jakosti pitné vody. Vždy je potřeba se řídit pokyny výrobce tohoto přípravku, který uvádí jak účel použití, tedy vhodnost pro ošetření pitné vody, dobu expozice a koncentraci.

- nádoby s vodou skladovat na vhodném místě (stinné, chladné, zastřešené místo), při nevhodném skladování může dojít k pomnožení mikroorganismů a k ovlivnění chuti, případně i pachu pitné vody.

- vodu z nádob spotřebovat v co nejkratším možném čase, při delší stagnaci dochází k pomnožování mikroorganismů, k tvorbě biofilmu, což vede ke zhoršeným organoleptickým vlastnostem vody.

- voda v nádobě musí být vždy vypotřebována, není možno doplňování vody, důvody jsou obdobné, tzn. ve vodě, která v nádobě stagnovala delší dobu, dochází k pomnožení mikroorganismů, tím pádem dochází ke kontaminaci vody dolévané a ta pak nemá požadovanou kvalitu a rychleji ztrácí jakost.

- s pitnou vodou smí manipulovat pouze odpovědná osoba, která je držitelem zdravotního průkazu, což ji předurčuje k tomu, že smí vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, kam právě manipulace s pitnou vodou spadá, a má znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Při práci je nutné dodržovat vysoký stupeň osobní čistoty.

Doplnění:

Pokud je voda přiváděná ze spolehlivého zdroje k místu spotřeby hadicí, tak je nezbytné pamatovat na to, že by měla být hadice vyrobená z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou. Spoje hadice nesmí ležet na zemi, kde se tvoří (např. při dešti) kaluže vody, popř. v blátě. Pozor na stagnaci vody v hadici. Dle Státního zdravotního ústavu je nutné objem vody v hadici po noční stagnaci nebo po několikahodinové stagnaci během teplého dne před odběrem pro pitné účely vypustit. Opět platí, že hadice musí být používána výhradně k tomuto účelu, musí být správně udržována, důkladně propláchnuta, případně dezinfikována pokud došlo ke zhoršení kvality vody. Mimo sezónu musí být skladována v čistém prostředí.

K osobní hygieně se často používají studánky a prameny. Předně je nutné upozornit, že se jedná o nejzranitelnější zdroje, protože kvalita vody v nich podléhá nejrychlejším změnám. Dle doporučení SZÚ je důležité kontrolovat vzhled vody v uvedených zdrojích zejména po dešti – pokud se voda po dešti zakalí, nejde o spolehlivý a bezpečný zdroj. V průběhu tábora je vhodné každý den ráno pohledem zkontrolovat stav studánky, (ne)přítomnost viditelných nečistot v pramenní jímce a vzhled, pach a chuť vody. Rozhodně je nutné si všímat bezprostředního i širšího okolí pramene, zda tam nedochází nebo nedošlo k činnostem, které by mohly ovlivnit kvalitu vody.

Nakládání s odpady

Hygienické požadavky pro nakládání s odpady a splaškovými odpadními vodami řeší vyhláška č. 106 /2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování odpadů musí odpovídat zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny vzniklé odpady musí být ukládány do odpovídajících obalů, které lze snadno čistit a desinfikovat. Třídění odpadů musí odpovídat platným právním předpisům. Shromažďovací místo by mělo být v dostatečné vzdálenosti od ubytovacího a hracího prostoru.

Kuchyňské odpady musí být shromažďovány samostatně, nejlépe v chlazeném prostoru. V případě, že není k dispozici chlazený prostor, musí být zajištěna taková četnost odvozu odpadu, která by zabránila kvašení a hnilobným procesům v odpadu. Odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami.

Požadavky na záchody jsou uvedeny ve výše citované vyhlášce. V případě, že budou používány suché záchody je nutné denně záchody zasypávat vhodným materiálem např. zeminou a pravidelně dezinfikovat (např. chlorovým vápnem), aby patogenní mikroorganismy byly účinně eliminovány.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví dokládá nejen dítě, ale i všechny osoby účastnící se na akci, tj. vedoucí, instruktoři, personál kuchyně, personál zajišťující úklid a další osoby přítomné na akci.

U dětí potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).

V prohlášení se uvádí:

a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.

b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.

c) ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde.

Lékařský posudek

Zdravotní způsobilost dítěte k účasti na akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje požadovat doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce, neuplatňovat zákonem stanovenou lhůtu platnosti posudku 2 roky od jeho vystavení, pokud během této doby nedojde ke změně zdravotní způsobilosti.

Odpovědi na časté dotazy k Hygienicko-protiepidemickým opatřením stanoveným pro zajištění sezony letní dětské rekreace 2020

Připravili: hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová

a předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček

Aktualizováno 24. 6. 2020

1. Počet osob na táboře

V případě zotavovacích akcí pořádaných v pevných objektech je počet osob účastníků akce stanoven na max. 500, u stanových táborů pak 100 osob. Do těchto osob se počítají děti, vedoucí, zdravotníci, instruktoři, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod., jde o celkový počet osob v místě pobytu nezávisle na funkci.

2. Dělení do skupin

Dělení dětí do skupin se váže ke kapacitě tábora a k možnostem daného zařízení (akce). Stanový tábor s omezeným počtem účastníků, kteří jsou spolu v celodenním kontaktu, nebude pravděpodobně dělení dětí do skupin zavádět, a nebo bude standardně využívat rozdělení dětí do oddílů. Tábory s velkou kapacitou, s rozlehlým areálem, se zázemím v pevném objektu, dělení dětí do skupin provádějí opět standardně bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. zájmová činnost probíhá po oddílech, děti se stravují ve směnách v závislosti na kapacitě jídelny, děti se myjí, event. sprchují po oddílech apod. Doporučovaná skupinová omezení se vztahují, opět v závislosti na místních podmínkách, především na celotáborové akce, kdy jsou v blízkém kontaktu všichni účastníci tábora.

3. Omezení přípravy stravy dětmi

V hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že děti se mohou účastnit přípravy stravy pouze před tepelným zpracováním potravin, a to bez ohledu na počet účastníků akce (zpřísnění daného kritéria oproti ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., které umožňuje u zotavovacích akcí do 50 účastníků možnost účasti dětí na přípravě celé stravy a jejím výdeji, pokud jsou pod dozorem osoby činné při stravování). Děti podílející se na přípravě stravy musí dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou, jejich zdravotní stav musí být posouzen zdravotníkem, což je standardní postup v souladu s ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

4. Putovní tábory

V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci onemocnění COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví  rozhodlo, že putovní tábory konané v rámci letní dětské rekreace lze uskutečnit. Pořadatelům putovních táborů se doporučuje postupovat podle vydaného doporučení (viz shora). V souvislosti s ohlášením akce u místně příslušné krajské hygienické stanice se dále doporučuje, v případě, kdy putovní tábor překračuje hranici kraje (probíhá ve více krajích), splnit ohlašovací povinnost i u dalších místně příslušných krajských hygienických stanic. Ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické stanice je provozovatelům jiných podobných akcí doporučováno nejen s ohledem na stávající epidemiologickou situaci, ale i s ohledem na zajištění bezpečnosti dětí. Dále se provozovatelům putovních táborů doporučuje minimalizovat kontakt s místním prostředím (obyvateli), tj. např. zásobování tábora zajistit určenou osobou apod. Pro zajištění noclehu preferovat izolovaná nocležiště před veřejnou infrastrukturou kempů. V případě využití veřejných kempů využít vyhrazená okrajová místa pro tábory, kde lze účastníky tábora oddělit od ostatních návštěvníků.

5. Kombinace stany a budovy (počet dětí)

Stanový tábor je tábor, kde jsou děti ubytovány pouze ve stanech, většinou je tento typ tábora spojen se zázemím umístěným pouze pod přístřešky, tábornickou přípravou stravy na ohništi, suchým záchodem, mycím žlabem, dovozem nebo donáškou pitné vody apod. V případě nejasností o typu tábora, tj. o počtu účastníků, rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě posouzení zdravotního rizika, na základě znalostí místních hygienických podmínek, které vyplývají z předešlé kontrolní činnosti, pokud se nejedná o akci pořádanou poprvé. I v tomto případě je vhodné místně příslušnou krajskou hygienickou stanici v této věci oslovit.

6. Koupání u řeky, v rybníku a v bazénu na tábořišti

Za současné epidemiologické situace, s ohledem na riziko šíření nákazy, Ministerstvo zdravotnictví v opatření nedoporučuje navštěvovat přírodní a umělá koupaliště (plavecký bazén) zřizovaná v souladu s § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to obdobně jako se nedoporučují výlety, návštěvy kulturních památek, kulturních a sportovních akcí apod. Hygienicko- protiepidemická opatření upravující provoz přírodních a umělých koupališť jsou uvedena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Koupání mimo místa uvedená ve výše citovaném § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví je pouze v souladu s tímto zákonem na vlastní nebezpečí, a to bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. na těchto místech není orgány ochrany veřejného zdraví vykonáván státní zdravotní dozor. V této souvislosti upozorňujeme, že často v areálech dětských táborů instalované tzv. "rodinné bazény" nebo požární nádrže, nesmí být pro koupání účastníků akcí využívány, toto omezení opět bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci.

7. Aktualizace platných posudků pro děti

Opatření Ministerstva zdravotnictví doporučuje posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nechat pro dítě vystavit registrujícím pediatrem (v případě, že dítě nemá registrujícího pediatra, tak jiným pediatrem) v letošním roce, tj. doporučuje nevyužít, i když v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, možnost dvouleté platnosti posudku, a to s ohledem na aktualizaci zdravotního stavu dítěte. Jedná se tedy pouze o doporučení, neboť závazná doba platnosti lékařského posudku je stanovena zákonem o ochraně veřejného zdraví na 2 roky, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte. Dále se doporučuje tento posudek doložit i u dětí, které se účastní jiných podobných akcí pro děti (počet dětí do 29 účastníků ve věku do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů), kterým tuto povinnost zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá.

8. Rozestupy, roušky

Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době patným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jinak se roušky doporučuje nosit pouze mimo areál tábora, tj. ve veřejném prostoru, tj. nošení roušek se nevztahuje na areál tábora a volnou přírodu. Rozestupy mezi účastníky se nevyžadují.

9. Jízda vlakem na tábor

Pokud je dopravu dětí do tábora možné zajistit pouze veřejnou hromadnou dopravou (autobusem, vlakem) budou po cestě dodržena standardní protiepidemická opatření platná pro přepravu ve veřejné hromadné dopravě. V opatření se nedoporučuje využívat veřejnou hromadnou dopravu v průběhu pobytu dětí na akci, tj. za účelem výletů apod., nikoliv v souvislosti s dopravou na akci a z akce.

10. Míra ochrany kuchyňského personálu v úměře k velikosti tábora

Míra požadované ochrany personálu zajišťujícího stravování účastníků akce, tj. rozsah použití osobních ochranných prostředků při přípravě a výdeji stravy, je uvedena v opatření Ministerstva zdravotnictví v návaznosti na způsob přípravy stravy, tzn. klasická kuchyň v pevném objektu nebo tábornická příprava pod přístřeškem s využitím ohniště. Obecnou zásadou je, že osoba připravující stravu vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard provozní hygieny (dodržování zásad správné hygienické praxe) a osobní hygieny (mytí rukou, případně dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, pracovní plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno hygienické zařízení (WC a umyvadlo) vybavené tekutým mýdlem, ručníky na jedno použití, dezinfekcí, toaletním papírem. U stanových táborů, tj. akce do 100 účastníků, s přípravou stravy tábornickým způsobem (přístřešek s využitím ohniště), se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními ochrannými prostředky typu ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť. I zde však platí zásada vysokého hygienického standardu, která se vztahuje na činnosti epidemiologicky závažné (osoby, které připravují stravu), tj. osobní a provozní hygiena, včetně vyčleněného mycího úseku (event. alespoň s označením výtokových kohoutů) s příslušným vybavením a vyčleněným samostatným suchým záchodem apod.

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezony letní dětské rekreace 2020

V souvislosti s vydaným opatřením pro zajištění letní dětské rekreace 2020 Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje provozovatele táborů na právní úpravu, vztahující se k pořádání zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti, tj. především § 8 až 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ze které požadavky uvedené v předmětném opatření vycházejí, a proto je nutné se s výše uvedenou právní úpravou seznámit.