Lípa 2

Odkazy ze školení pro hlavní vedoucí táborů

Zpět na stránku Tábory

1. Literatura a prameny

Až prezident našeho spolku napíše knížku Právo pro vedoucí táborů, bude to trhák. Ale ještě to nějak nestihl. Zatím tedy alespoň odkazy na užitečné stránky spřátelených organizací:

Tábory (skaut)
Tábory YMCA - servis

Právní předpisy se bohužel často mění, říká se tomu novela. Úplné znění právního předpisu, to jest se zapracovanými novelami, stále není oficiálně dostupné. Nezbývá než se spolehnout na komerční produkty, například:

ASPI
BECK Online
Codexis

Elektronický stejnopis oficiální Sbírky zákonů - bez zapracovaných novel - je zde:

Sbírka zákonů

Právní předpisy krajů, obcí a "některých správních úřadů" jsou dostupné v oficiální elektronické sbírce předpisů. Bohužel vyhledávání je značně nekomfortní. Musíte zadat název obce nebo kraje a zvlášť vám to vyjede seznam obecně závazných vyhlášek a zvlášť seznam nařízení, jako kdyby pro adresáty normy bylo nějak podstatné, zda je předpis vydán v samostatné nebo přenesné působnosti. Prostě produkt ústředního orgánu státní správy, no:

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

A ještě sbírka předpisů Evropské unie, která by vlastně měla být na prvním místě, protože tyto předpisy mají přednost před aplikací právních předpisů vnitrostátních. Pro pořádání táborů tyto předpisy nejsou zatím úplně stěžejní. Předpisy Evropské unie jsou v češtině, neboť ta je úředním jazykem Evropské unie:

Právo Evropské unie

2. Hygienické předpisy

Letní dětská rekreace (Ministerstvo zdravotnictví)

Oficiální mapa, kde je přehled hygienicky sledovaných vodních ploch, kde se lidé v létě koupou. Doporučení je jasné: koupat se s dětmi v takto sledovaných vodách a pokud možno tam, kde smajlík je modrý nebo aspoň zelený:

Koupací vody

Následuje odkaz na mapu aktivních zón záplavových území. V těchto zónách je podle § 67 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) zakázáno zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení:

Aktivní zóny záplavových území - mapa (nutno zaškrtnout položku "Aktivní zóny záplavových území" v pravé části mapy)

3. Smluvní právo

Za právnickou osobu ze zákona jedná její statutární orgán. Kdo je statutární orgán, se dozvíme z veřejných rejstříků, kterými jsou zejména:

Obchodní rejstřík
Rejstřík církevních právnických osob
ARES (agreguje všechny možné rejstříky)

4. Povinnost nahradit újmu

Solidární odpovědnost za svěřené děti? Objektivní odpovědnost za věci vnesené? Nepříjemnou povinnost nahradit újmu pomáhá řešit pojištění. Spolky sdružené v České radě dětí a mládeže mají sjednané pojištění přes tuto svou střešní organizaci:

Základní informace o pojištění v roce 2023

5. Bezpečnostní právní předpisy

Hasičský záchranný sbor doporučuje hlásit každý táborák. Rozhodnete-li se k tomu, můžete tak učinit na níže uvedeném odkazu:

Formulář pro ohlašování pálení

6. Přístup do krajiny

Podle § 63 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby. Nutno ovšem zohlednit další omezení uvedená v § 63 odst. 3 téhož zákona, a na druhou stranu skutečnost, že benevolentnější režim platí pro přístup po veřejně přístupných komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.) a do lesů (zákon č. 289/1995 Sb.). Kdo je vlastníkem pozemku, prozradí katastr nemovitostí. Je možné vyhledávat i prostřednictvím mapy, kde člověk klikne na pozemek či stavbu, které ho zajímají:

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nájmy se také mohou evidovat v katastru nemovitostí, ale nikdo to nedělá, protože by musel zaplatit správní poplatek 2 000 Kč. Přibližný přehled, jestli je pozemek pronajat, poskytuje evidence půdních bloků, tedy přehled příjemců dotací na údržbu pozemků. Aby takový příjemce dotace mohl brát peníze, zpravidla musí mít příslušný pozemek pronajatý. Je-li nájemce právnickou osobou, je pozemek podroben právu volného průchodu:

Veřejný registr půdy (evidence půdních bloků)

Ať se daří!