Stanovy občanského sdružení Lípa

Toto je původní návrh stanov o. s. Lípa 2, schválený na ustavující schůzí přípravného výboru dne 28. února 2000. Liší se od platného znění stanov, protože byl na 2. schůzi přípravného výboru, která se konala 19. března 2000, ještě zpřesněn a upraven na základě připomínek Ministerstva vnitra. Platné stanovy jsou na http://lipa2.webpark.cz/predpisy.

článek I

Název a sídlo

1. Občanské sdružení má název „Lípa“.

2. Občanské sdružení Lípa (dále jen „sdružení“) sídlí v České Lípě, v ulici Na Blatech 282/24, poštovní směrovací číslo 470 01.

článek II

Cíl, poslání a předmět činnosti

1. Sdružení je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením dětí a mládeže, jakož i dospělých osob.

2. Sdružení se zaměřuje na

a) podporu budování občanské společnosti,

b) pomoc při uplatňování práv jedince ve společnosti,

c) prohloubení zeměpisných, vlastivědných, dějepisných, právních a ostatních všeobecně kulturních vědomostí,

d) ochranu životního prostředí,

e) výchovu ve smyslu písmen a), b), c) a d),

f) zvyšování turistické zdatnosti,

g) právní poradenství.

3. Sdružení působí na celém území České republiky.

4. Při své činnosti sdružení spolupracuje s církvemi, státními orgány, orgány místní správy a samosprávy, jakož i s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí.

5. K zabezpečení svého poslání a cílů činnosti sdružení zejména provádí

a) organizátorskou činnost v oblasti zeměpisných, vlastivědných, dějepisných, právních, kulturně-společenských, ekologických, občanských a turistických aktivit,

b) nákup a prodej v zájmu rozvoje a propagace zeměpisu, vlastivědy, dějepisu, práva, kultury, turistiky a životního prostředí,

c) lektorskou, kurzovní, metodickou, vydavatelskou a vzdělávací činnost,

d) sportovní, relaxační, zájmové a jiné související aktivity,

e) samostatně i ve spolupráci s osobami podle odstavce 4 pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, přehlídek, soutěží, festivalů, besed, uměleckých dílen, stáží, seminářů, zájezdů, výstav, sympozií a plesů a

f) tvorbu, výrobu, vydávání a distribuci záznamů na nosičích informací, propagačních předmětů, metodických a propagačních materiálů.

článek III

Členství

1. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem v den zápisu do seznamu členů poté, co

a) je prezidentem schválena její žádost o členství ve sdružení, nebo

b) na základě návrhu prezidenta souhlasila se svým členstvím ve sdružení.

2. V seznamu členů je uvedeno jméno, příjmení, rodné nebo identifikační číslo, bylo-li členu příslušnými orgány přiděleno, doručovací adresa, pořadové číslo člena, datum zápisu, jakož i datum a důvod zániku členství.

3. Fyzické osoby, které jsou členy a nebylo jim přiděleno rodné číslo, zapisují namísto něho do seznamu členů datum, místo a stát narození.

4. Právnické osoby, které jsou členy a nebylo jim přiděleno identifikační číslo, zapisují namísto něho do seznamu členů adresu svého sídla.

5. Členství ve sdružení zaniká v den, kdy

a) člen zemřel,

b) sdružení zaniklo,

c) sdružení obdrželo písemné oznámení člena o vystoupení ze sdružení,

d) člen písemně požádal o vyškrtnutí některých či všech údajů o sobě ze seznamu členů,

e) marně uplynula lhůta jednoho roku po řádném termínu pro zaplacení členského příspěvku, je-li člen povinen platit členské příspěvky, anebo

f) byl člen vyloučen ze sdružení, protože porušil hrubě či opakovaně tyto stanovy nebo užíval majetek sdružení v rozporu s těmito stanovami, smlouvou nebo jiným vnitřním předpisem sdružení.

6. Zánik členství podle odstavce 5 písmena a), b), c), d) a e) konstatuje prezident.

7. O zániku členství podle odstavce 5 písmene f) rozhoduje prezident.

článek IV

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo

a) podílet se na činnosti sdružení,

b) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů sdružení,

c) obracet se na prezidenta a členskou schůzi s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti sdružení a žádat jejich řešení,

d) požívat výhod poskytovaných sdružením,

e) účastnit se členské schůze,

f) navrhovat kandidáty do volených orgánů sdružení. Navrhovaní kandidáti musí být fyzickými osobami, členy a musí se svou kandidaturou souhlasit, a

g) ze sdružení kdykoliv vystoupit.

2. Fyzická osoba, která je členem, dosáhla věku 15 let a není zbavena způsobilosti k právním úkonům (dále jen „člen s hlasovacím právem“), má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Sdružování hlasů na základě zastoupení není přípustné.

3. Člen s hlasovacím právem má vedle práv uvedených v odstavci 1 právo

a) být písemně pozván na členskou schůzi,

b) hlasovat na členské schůzi,

c) volit a

d) je-li fyzickou osobou, být volen do orgánů sdružení.

4. Člen má zejména povinnost

a) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy sdružení,

b) není-li placení členského příspěvku zproštěn, platit členské příspěvky ve stanovené výši, a to jednou ročně nejpozději do 30. června kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven,

c) v případě zvolení do orgánů sdružení plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů sdružení,

d) respektovat vnitřní předpisy sdružení, usnesení členské schůze a prezidenta sdružení a

e) zdržet se jednání, které poškozuje dobré jméno sdružení.

Orgány sdružení

článek V

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Členská schůze je shromážděním všech členů sdružení.

3. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti alespoň jedné poloviny všech členů s hlasovacím právem.

4. Není-li členská schůze usnášeníschopná, může svolavatel členské schůze svolat náhradní členskou schůzi na místo a datum, které je uvedeno v písemné pozvánce podle odstavce 9. Náhradní členská schůze musí mít totožný program jako členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná za účasti alespoň jednoho člena s hlasovacím právem.

5. Členskou schůzi svolává prezident nejméně jednou za kalendářní rok.

6. Prezident svolá členskou schůzi vždy, pokud

a) obdrží žádost o svolání členské schůze alespoň od jedné třetiny všech členů,

b) obdrží žádost o svolání členské schůze alespoň od jedné třetiny členů s hlasovacím právem,

c) obdrží žádost o svolání členské schůze od revizního komisaře, nebo

d) zanikne mandát revizního komisaře, není-li zvolen nový revizní komisař na právě probíhající členské schůzi.

7. Nesvolá-li prezident členskou schůzi nejpozději na 60. den ode dne, kdy mu vznikla povinnost členskou schůzi svolat, svolá členskou schůzi revizní komisař. Revizní komisař svolá členskou schůzi vždy, zanikne-li mandát prezidenta, není-li nový prezident zvolen na právě probíhající členské schůzi.

8. Nesvolá-li členskou schůzi ani revizní komisař nejpozději na 35. den ode dne, kdy mu vznikla povinnost členskou schůzi svolat, je členskou schůzi oprávněn svolat kterýkoliv člen.

9. Svolavatel členské schůze uvědomí o členské schůzi členy s hlasovacím právem písemnou pozvánkou rozeslanou jim nejméně 30 dní přede dnem konání členské schůze.

10. V písemné pozvánce musí být obsažen návrh programu, datum a místo konání členské schůze, jakož i datum a místo konání náhradní členské schůze.

11. Jestliže se prokáže, že členu s hlasovacím právem nebyla písemná pozvánka podle odstavce 9 zaslána, může tento člen ve lhůtě jednoho roku ode dne konání členské schůze namítnout neplatnost členské schůze. Člen se nemůže dovolávat neplatnosti členské schůze, jestliže mu byla pozvánka zaslána na jméno, příjmení a doručovací adresu uvedenou v seznamu členů.

12. Členská schůze

a) projednává výsledky činnosti sdružení,

b) projednává výsledky hospodaření sdružení,

c) projednává a schvaluje zprávy prezidenta sdružení,

d) projednává a schvaluje zprávy revizního komisaře,

e) rozhoduje o výši členských příspěvků,

f) rozhoduje o změnách stanov. Tím není dotčeno ustanovení článku VI odstavce 5 stanov,

g) schvaluje program a směry činnosti sdružení na další období,

h) volí a odvolává prezidenta sdružení,

i) volí a odvolává revizního komisaře a

j) rozhoduje o zániku sdružení.

13. Členská schůze koná prostřednictvím usnesení přijímaných prostou většinou přítomných hlasů.

článek VI

Prezident

1. Prezident je statutárním orgánem sdružení, jedná jménem sdružení navenek.

2. Prezident je řídícím a výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi.

3. Ve stanovách je vždy uvedeno jméno, příjmení, datum a místo narození, případně rodné číslo prezidenta.

4. Prezidentem je v současné době pan Aleš Kratochvíl, narozený dne 20. dubna 1974 v Liberci, rodné číslo 740420/2564.

5. Zanikne-li mandát stávajícího prezidenta, změní-li prezident své jméno anebo příjmení, nebo rozhodne-li členská schůze o volbě jiné osoby než té, která je uvedena jako prezident ve stanovách, do funkce prezidenta, dochází tím zároveň v příslušném smyslu k okamžité změně článku VI odstavce 4 stanov.

6. Prezident zejména

a) vytváří, koordinuje a řídí činnost sdružení,

b) odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti sdružení,

c) vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,

d) zpracovává podklady pro usnesení členské schůze s výjimkou zpráv revizního komisaře,

e) za stanovených podmínek svolává členskou schůzi,

f) předkládá členské schůzi zprávu o stavu členské základny sdružení, o hospodaření sdružení a o výsledcích činnosti sdružení, navrhuje členské schůzi program a směry činnosti sdružení na další období,

g) rozhoduje o vstupu sdružení do jiné právnické osoby, pokud tím nedojde ke ztrátě právní subjektivity sdružení,

h) rozhoduje o majetkových účastech v jiných právnických osobách,

i) rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků a o obnově této povinnosti,

j) zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti a

k) vydává, mění a zrušuje vnitřní předpisy sdružení. Vnitřní předpis sdružení je neplatný, je li v rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem.

7. Mandát prezidenta vzniká dnem, kdy byl prezident zvolen členskou schůzí, nestanoví-li členská schůze datum pozdější.

8. Mandát prezidenta zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem vzniku mandátu nového prezidenta,

c) odstoupením,

d) odvoláním prezidenta členskou schůzí,

e) zánikem členství prezidenta ve sdružení,

f) zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo

g) úmrtím.

článek VII

Revizní komisař

1. Revizní komisař je kontrolním orgánem sdružení nezávislým na prezidentovi. Je volen členskou schůzí na pětileté funkční období. Ze své činnosti je odpovědný členské schůzi.

2. Funkce prezidenta a revizního komisaře je vzájemně neslučitelná.

3. Revizní komisař zejména

a) nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření sdružení jako celku i jeho organizačních jednotek s movitým i nemovitým majetkem sdružení,

b) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů sdružení a usnesení členské schůze a prezidenta členy a sdružením,

c) informuje prezidenta a členskou schůzi o zjištěných nedostatcích,

d) podává členské schůzi zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření sdružení,

e) za stanovených podmínek svolává členskou schůzi a

f) konstatuje neplatnost vnitřních předpisů sdružení z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem.

4. Mandát revizního komisaře vzniká dnem, kdy byl revizní komisař zvolen členskou schůzí, nestanoví-li členská schůze datum pozdější.

5. Mandát revizního komisaře zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem vzniku mandátu nového revizního komisaře,

c) odstoupením,

d) odvoláním revizního komisaře členskou schůzí,

e) zánikem členství revizního komisaře ve sdružení,

f) zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo

g) úmrtím.

článek VIII

Majetek a hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdrojem majetku jsou zejména

a) příjmy z členských příspěvků,

b) granty, dotace, dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob,

c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení specifikované v článku II odstavci 5 stanov,

d) výnosy majetku sdružení.

3. Hospodaření sdružení, účetnictví sdružení, finanční evidence sdružení, jakož i evidence majetku sdružení jsou vedeny dle platných právních předpisů.

4. Za hospodaření sdružení odpovídá prezident.

článek IX

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.

2. Členové přípravného výboru se dnem účinnosti stanov zapíší do seznamu členů.

3. Zmocněnec přípravného výboru se dnem účinnosti stanov stává prezidentem. Jeho funkční období začíná dnem účinnosti stanov.

4. Dnem účinnosti těchto stanov vzniká prezidentu povinnost svolat členskou schůzi.