Zápis z 2. schůze přípravného výboru občanského sdružení Lípa 2

Druhá schůze přípravného výboru občanského sdružení Lípa 2 (dále jen "schůze") se uskutečnila dne 19. března 2000 v Praze 8, Pod Labuťkou č.p. 782/17. Schůze trvala od 20:15 do 21:15 hodin.

Schůze se zúčastnili všichni členové přípravného výboru, tj. Aleš V. P. Kratochvíl, zmocněnec přípravného výboru, Blanka Kratochvílová a Klára Machová.

Pořad schůze:

1. Zmocněnec přípravného výboru seznámil přípravný výbor s tím, že obdržel od Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) připomínky čj. VS/1-1/1385/1477/2000 ze dne 6. března 2000 k návrhu stanov, schválenému na ustavující schůzi přípravného výboru.

2. Ministerstvo vnitra požaduje upřesnění čl. 2 odst. 2 písm. g) návrhu stanov, tedy jakým způsobem bude sdružení poskytovat právní poradenství. Ministerstvo upozorňuje, že na základě § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se sdružení nezakládá k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. K tomu zmocněnec přípravného výboru uvedl, že považuje za zřejmý bezplatný výkon právního poradenství sdružením už z důvodu, že by jinak šlo o rozpor se zákonem o advokacii a notářským řádem. Pokud je však toto ustanovení návrhu stanov ministerstvu trnem v oku, lze je snadno vypustit, protože sdružením případně vykonávané právní poradenství lze snadno podřadit i pod činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b), c) a e) návrhu stanov.

Usneseno jednomyslně vypustit z čl. II odst. 2 návrhu stanov písmeno g) bez náhrady.

3. Ministerstvo nesouhlasí s formulací uvedenou v čl. IV odst. 2 návrhu stanov, kde je uvedeno, že „fyzická osoba, která je členem, dosáhla věku 15 let a není zbavena způsobilosti k právním úkonům, má hlasovací právo“. Je zde spatřován nesoulad s ustanovením § 8 odst. 1, 2 občanského zákoníku, neboť osoba ve věku 15 až 18 let dle výkladu ministerstva nemůže být zbavena způsobilosti k právním úkonům. Zmocněnec přípravného výboru ovšem dovodil, že nemůže-li osoba ve věku 15 až 18 let být zbavena způsobilosti k právním úkonům, zbavena způsobilosti k právním úkonům tudíž není a omezující podmínka uvedená v čl. IV odst. 2 návrhu stanov na ni nedopadá. Protože však hlasovací právo mají mít všichni členové od 15 let až do smrti, je jasné, že nejpozději od 18 let už zbavena způsobilosti k právním úkonům být může a pak je namístě, aby hlasovací právo ztratila. Bylo by však neústrojné vše ve stanovách složitě formulovat ještě s přihlédnutím k tomu, že za určitých okolností lze nabýt plné způsobilosti k právním úkonům již od 16 let (uzavřením manželství) a pak tuto způsobilost třeba ztratit ještě před dovršením věku 18 let. Proto zmocněnec přípravného výboru navrhl omezující podmínku způsobilosti k právním úkonům jednoduše vypustit.

Usneseno jednomyslně vypustit ze stanov omezení, že hlasovací právo nemají členové, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům.

4. Dále zmocněnec přípravného výboru navrhl provést ve stanovách několik formálních, zpřesňujících změn:

a) nadpis článku III. návrhu stanov upravit na „Členství ve sdružení“ namísto stávajícího „Členství“,

b) v článku V odst. 12 v písm. c) a h) stanov upravit označení výkonného orgánu sdružení na „prezident“ namísto tam uvedeného „prezident sdružení“.

Usneseno jednomyslně provedení úprav stanov dle návrhu zmocněnce přípravného výboru.

5. Zmocněnec přípravného výboru navrhl ještě dvě obsahové změny stanov:

a) právo být volen do orgánů sdružení podmínit dosažením věku 18 let (aby se zcela odstranily pochybnosti s mírou způsobilosti orgánů sdružení k právním úkonům),

b) právo členů „aktivně se podílet na plnění poslání a cílů sdružení“ transformovat v povinnost členů. Sdružení tak bude mít výkonný nástroj, aby se mohlo rozloučit s nečinnými členy.

Usneseno jednomyslně provedení úprav stanov dle návrhu zmocněnce přípravného výboru.

6. Konečně zmocněnec přípravného výboru předestřel otázku názvu sdružení. Ministerstvo odmítlo registrovat připravované občanské sdružení pod názvem Lípa, protože již existuje občanské sdružení, které má slovo Lípa jako součást názvu (Sdružení Lípa). Nelze však uplatnit ani náhradní variantu dohodnutou na ustavující schůzi přípravného výboru, totiž použití latinského názvu pro lípu, neboť tento název – Tilia je již rovněž užíván jiným subjektem. Po diskusi ohledně různých variant názvu se členové přípravného výboru nakonec shodli na tom, že setrvají u názvu Lípa, který doprovodí číslovkou 2 pro rozlišení od Sdružení Lípa, které je v tomto smyslu nutno považovat za Lípu 1. Název Lípa 2 je ze strany členů přípravného výboru rovněž výrazem pocty osobě jim blízké, neboť se jedná o kódové označení tanku, kterému tato osoba velela. Členka přípravného výboru Klára Machová se nabídla, že v tomto duchu vytvoří matrici razítka sdružení, což bylo přivítáno ostatními členy přípravného výboru s nadšením, avšak k rozhodnutí ponecháno až na vůli prezidenta vzniklého sdružení.

Usneseno jednomyslně, že sdružení ponese název Lípa 2.

Zapsal: Aleš V. P. Kratochvíl

Za správnost: Blanka Kratochvílová