Zápis z ustavující schůze přípravného výboru občanského sdružení Lípa

Ustavující schůze přípravného výboru občanského sdružení Lípa (dále jen "schůze") se uskutečnila dne 28. února 2000 v Praze 8, Pod Labuťkou č.p. 782/17. Schůze trvala od 21 do 21.30 hodin.

Schůze se zúčastnili členové přípravného výboru, jmenovitě:

Aleš V. P. Kratochvíl, rodné číslo [...], trvalým pobytem [...],

Blanka Kratochvílová, rodné číslo [...], trvalým pobytem [...],

Klára Machová, rodné číslo [...], trvalým pobytem [...]

(dále jen "přípravný výbor").

Pořad schůze:

1. Aleš V. P. Kratochvíl objasnil, v čem spočívá význam právě zakládaného sdružení. Především vysvětlil cíle, poslání a předmět činnosti zakládaného občanského sdružení Lípa (dále jen "sdružení") a možnosti a postavení, které má sdružení jako nevládní organízace v systému našeho právního řádu.

2. Aleš V. P. Kratochvíl dále přípravnému výboru podrobně vylíčil obsah návrhu stanov, který předložil přípravnému výboru k projednání a případnému schválení. Aleš V. P. Kratochvíl především popsal strukturu sdružení, jeho orgány, jakož i způsob jejich ustavení a fungování, práva a povinnosti členů sdružení, hospodaření sdružení a další záležitosti, které stanovy sdružení upravují.

3. Poté bylo přikročeno k hlasování o předloženém návrhu stanov. Hlasování skončilo s výsledkem 3 hlasy pro schválení stanov, 0 hlasů proti schválení stanov, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

4. Přípravný výbor dále uskutečnil hlasování o zmocněnci přípravného výboru sdružení. Za zmocněnce přípravného výboru byl zvolen pan Aleš V. P. Kratochvíl. Volba vypadala takto: 2 hlasy pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel hlasování.

5. Na pořad schůze se dále dostala otázka názvu sdružení. Aleš V. P. Kratochvíl upozornil přítomné, že podle § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se název sdružení musí lišit od názvu právnícké osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky. Dle zjištění Aleše V. P. Kratochvíla se v databázi Českého statistického úřadu týkající se ekonomických subjektů nenachází žádná právnická osoba s názvem "Lípa" .

Je však možné, že Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo"), které je pověřeno registrací občanských sdružení, bude toto ustanovení chápat šířeji a bude odmítat zahájení registrace z důvodu, že již existují právnické osoby, které mají slovo Lípa jako součást názvu. Existuje totiž právnická osoba, která má název "Sdružení Lípa", a pránická osoba, která má název "Lípa, s.r.o."

V takovém případě doporučuje Aleš V. P. Kratochvíl, aby ho přípravný výbor zmocnil k tomu, že se nebude s ministerstvem hádat o výklad zmiňovaného ustanovení, ale, souhlasí-li s tím nyní přípravný výbor, pokusí se dosáhnout registrace sdružení tím, že změní návrh stanov tak, že název sdružení bude odpovídat latinskému překladu slova "lípa" a pod tímto názvem znovu požádáno o provedení registrace sdružení.

Klára Machová k tomu poznamenala, že svůj souhlas vysloví za předpokladu, že tento latinský překlad slova lípa nebude znít nevyslovitelně, zvláště si vymínila, že se v tomto slově nesmí vyskytovat spojení hlásek [ju].

Bylo tedy hlasováno o tomto návrhu usnesení: "V případě, že Ministerstvo vnitra České republiky odmítne zahájit registraci sdružení z důvodu ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněnec přípravného výboru oprávněn změnit stanovy sdružení tak, že název sdružení bude odpovídat latinskému překladu slova "lípa", za předpokladu, že se v tomto názvu nebude vyskytovat hlásková skupina [ju]."

Výsledek hlasování byl následující: 3 hlasy pro přijetí usnesení, 0 hlasů proti přijetí usnesení, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

6. Na závěr schůze přípravný výbor přistoupil k podepsání dopisu ministerstvu, ve kterém se vyslovuje žádost o registraci sdružení.

Zápis z rukopisných poznámek provedl dne 3. března 2000 Aleš V. P. Kratochvíl

Za správnost: Blanka Kratochvílová