Zápis z 11. členské schůze spolku Lípa 2, spolek

Pfalzpaint 9. září 2017, 20:00 hodin

1. 20:00 hodin: Prezident zahajuje 11. členskou schůzi spolku Lípa 2, spolek. Vítá účastníky členské schůze – přítomné členy spolku na požehnané půdě katolického Bavorska. Prezident konstatuje, že členská schůze je v souladu s čl. V odst. 3 stanov usnášeníschopná, a proto zahajuje program členské schůze dle pozvánky.

2. Program členské schůze je zahájen zprávou o stavu členské základny spolku, kterou přednáší prezident.

3. Schvalování zprávy o stavu členské základny spolku.

Usnesení č. 11/1: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny spolku. (Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

4. Prezident přednáší zprávu o hospodaření spolku.

5. Schvalování zprávy o hospodaření spolku.

Usnesení č. 11/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření spolku. (Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

6. Prezident přednáší zprávu o výsledcích činnosti spolku.

7. Schvalování zprávy o výsledcích činnosti spolku.

Usnesení č. 11/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti spolku. (Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

8. Revizní komisař čte zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření spolku. S laskavostí sobě vlastní podrobuje nicméně přísnému rozboru hospodaření spolku.

9. Schvalování zprávy revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření spolku.

Usnesení č. 11/4: Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření spolku. (Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

10. Představení Mgr. Bc. Aleše Václava Kratochvíla, jediného kandidáta na prezidenta. Volbou prezidenta zanikne ve smyslu článku VI odst. 8 písm. b) stanov stávající mandát prezidenta a vznikne mandát nový.

Usnesení č. 11/5: Členská schůze volí Mgr. Bc. Aleše Václava Kratochvíla prezidentem. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

11. Představení ICDr. Mgr. et Mgr. Jiřího Dvořáčka, jediného kandidáta na revizního komisaře. Volba revizního komisaře. Volbou revizního komisaře zanikne ve smyslu článku VII odst. 5 písm. b) stanov stávající mandát revizního komisaře a vznikne mandát nový.

Usnesení č. 11/6: Členská schůze volí ICDr. Mgr. et Mgr. Jiřího Dvořáčka revizním komisařem. (Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

12. Prezident přednáší návrh programu a směrů činnosti spolku na příští období.

13. Členská schůze projednává přednesený návrh programu a směrů činnosti spolku na další období a schvaluje jej v předloženém znění.

Usnesení č. 11/7: Členská schůze schvaluje návrh programu a směrů činnosti spolku na příští období, přednesených prezidentem. (Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

14. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto je vzápětí tento bod programu ukončen.

15. Prezident konstatuje, že jsou vyčerpány všechny body programu členské schůze.

16. Prezident děkuje přítomným za účast na členské schůzi a členskou schůzi v 20 hodin 50 minut ukončuje.