Změna č. 2 Stanov spolku Lípa 2

Schváleno 10. členskou schůzí dne 1. června 2014 usnesením č. 10/3

Členská schůze spolku Lípa 2 rozhodla dne 1. června 2014 podle článku V odstavce 12 písmeno f) Stanov občanského sdružení Lípa 2 ve znění Změny č. 1 o této Změně č. 2 Stanov občanského sdružení Lípa 2:

1. Název stanov zní "Stanovy spolku Lípa 2, spolek".

2. V článku I odstavec 1 zní: "Spolek má název Lípa 2, spolek."

3. V článku I odstavec 2 zní: "Spolek Lípa 2, spolek (dále jen "sdružení") sídlí na adrese Dolní 6, Lada, 47001 Česká Lípa."

4. Nadpis článku II zní "Účel sdružení".

5. V článku II se v odstavci 1 slova "občanským sdružením" nahrazují slovy "spolkem".

6. V článku II se odstavec 5 zrušuje.

7. V článku III se v odstavci 2 slovo "rodné" nahrazuje slovy "datum narození".

8. V článku III odstavec 3 zní "Členský seznam není zpřístupněn."

9. V článku V se v odstavci 12 v písmeni f) vypouštějí slova ". Tím není dotčeno ustanovení článku VI odstavce 5 stanov".

10. V článku VI se odstavce 3, 4 a 5 zrušují.

11. V článku VI v odstavci 8 písmeno f) zní "f) omezením svéprávnosti, nebo",

12. V článku VII v odstavci 5 písmeno f) zní "f) omezením svéprávnosti, nebo",

13. V článku VIII se v odstavci 2 písmeno c) zrušuje.

14. V článku IX se doplňuje nový odstavec 6, který zní: "Likvidační zůstatek připadne České radě dětí a mládeže."