Zápis z 10. členské schůze - náhradní spolku Lípa 2, spolek

1. června 2014, 17:15 hodin

1. 17:15 hodin: Prezident vítá účastníky členské schůze – přítomné členy spolku Lípa 2 a zahajuje 10. členskou schůzi – náhradní spolku Lípa 2.

2. Prezident konstatuje, že členská schůze – náhradní je v souladu s čl. V odst. 4 stanov usnášeníschopná, a proto zahajuje program členské schůze dle pozvánky.

3. Program členské schůze je zahájen zprávou o stavu členské základny spolku, kterou přednáší prezident.

4. Schvalování zprávy o stavu členské základny spolku.

Usnesení č. 10/1: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny spolku. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

5. Prezident přednáší zprávu o hospodaření spolku.

6. Schvalování zprávy o hospodaření spolku.

Usnesení č. 10/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření spolku. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

7. Prezident přednáší zprávu o výsledcích činnosti spolku.

8. Schvalování zprávy o výsledcích činnosti spolku.

Usnesení č. 10/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti spolku. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

9. Prezident informuje o navrhované změně č. 2 stanov a podrobně popisuje její důsledky. Navrhovaná změna stanov je poté všemi hlasy schválena.

Usnesení č. 10/4: Členská schůze schvaluje změnu č. 2 stanov v předloženém znění. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

10. Prezident z pověření nepřítomného revizního komisaře čte zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření spolku. Revizní komisař podrobuje přísnému rozboru hospodaření spolku.

11. Schvalování zprávy revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření spolku.

Usnesení č. 10/5: Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření spolku. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

12. Představení Mgr. Bc. Aleše Václava Kratochvíla, jediného kandidáta na prezidenta pro příští funkční období. Volba prezidenta.

Usnesení č. 10/6: Členská schůze volí Mgr. Bc. Aleše Václava Kratochvíla prezidentem. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

13. Představení ICDr. Mgr. et Mgr. Jiřího Dvořáčka, jediného kandidáta na revizního komisaře pro příští funkční období. Volba revizního komisaře.

Usnesení č. 10/7: Členská schůze volí ICDr. Mgr. et Mgr. Jiřího Dvořáčka revizním komisařem. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

14. Prezident přednáší návrh programu a směrů činnosti spolku na příští období.

15. Členská schůze projednává přednesený návrh programu a směrů činnosti spolku na další období a schvaluje jej v předloženém znění.

Usnesení č. 10/8: Členská schůze schvaluje návrh programu a směrů činnosti spolku na příští období, přednesených prezidentem. (Hlasování: 2 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování)

16. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto je vzápětí tento bod programu ukončen.

17. Prezident konstatuje, že jsou vyčerpány všechny body programu členské schůze.

18. Prezident děkuje přítomným za účast na členské schůzi a členskou schůzi v 18 hodin 10 minut ukončuje.