Zápis z 10. členské schůze spolku Lípa 2

1. června 2014, 17:00 hodin

1. 17:00 hodin: Prezident zahajuje 10. členskou schůzi Lípy 2.

2. Prezident konstatuje, že podle čl. V odst. 3 stanov není členská schůze usnášeníschopná, a proto v souladu s pozvánkou a čl. V odst. 4 stanov svolává náhradní členskou schůzi na 17. hodinu 15. minutu.

3. Prezident členskou schůzi v 17 hodin 05 minut ukončuje.