Zápis z 5. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Vatikán, Řím, Via dei Penitenzieri 20, 15. listopadu 2004, 19:45 hodin

1. 20:00 hodin: Po nezbytné jihoevropské akademické čtvrthodince navrch prezident znovu vítá účastníky 5. členské schůze Lípy 2. Prezident oznamuje, že členská schůze - náhradní s plánovaným počátkem v 19:45 hodin je v souladu s čl. V odst. 4 stanov usnášeníschopná, a zahajuje schůzi. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní členskou schůzi, musí mít program totožný s pozvánkou, a proto se o něm nebude hlasovat.

2. Prezident konstatuje, že před zahájením členské schůze přítomní účastníci osobně - i když po vášnivé diskusi ve vzrušené atmosféře - ověřili, že před branami paláce, v němž se tato členská schůze koná, nestojí již žádný další schůzechtivý člen Lípy 2 či host, a to i přesto, že den konání schůze byl oficiálně přesunut pro zvýšení možnosti členů sdružení zajistit si účast na této schůzi. "Je pravda," prohlašuje dále prezident, "že na tomto místě se členská schůze Lípy 2 dosud nekonala. Nutno si však uvědomit, že Lípa 2 je sdružení proevropské. Česká republika je pevnou součástí Evropské unie. Neexistují dnes důvody, proč omezovat konání členských schůzí pouze na teritorium českých zemí, když je teď naší vlastí celá Evropa. Na druhou stranu musí si Lípa 2 udržet uměřený distanc od přehnaně budovatelského nadšení pro Evropu. Schůzi proto uskutečňujeme - byť ze všech stran Evropskou unií obklopeni - na neutrální půdě Vatikánu."

3. Prezident přednáší zprávu o stavu členské základny. Situace se stabilizuje, za minulé období Lípa 2 zaznamenala jen mírný nárůst počtu členů. Bude nutné se vypořádat s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Projednání a schválení zprávy dle bodu 3.

Usnesení č. 5/1: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny sdružení.

5. Hospodaření sdružení - zpráva prezidenta. Hlavní část příjmů tvoří členské příspěvky, výdajová stránka je různorodější.

6. Projednání a schválení zprávy dle bodu 5.

Usnesení č. 5/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření sdružení.

7. Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení - z větší části naplněn program i směry činnosti sdružení za uplynulé období.

8. Schválení zprávy o výsledcích činnosti sdružení.

Usnesení č. 5/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti sdružení.

9. Zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení. Tvrdit, že sdružení všestranně vzkvétá, bylo by nošením dříví do lesa, takřka mlácením prázdné slámy. Revizní komisař dále vydává příkladmý počet ze své činnosti.

10. Schválení zprávy revizního komisaře.

Usnesení č. 5/4: Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení.

11. Návrh prezidenta na program a směry činnosti sdružení na příští období. Navrhováno celkem 24 bodů.

12. Členská schůze projednává přednesený návrh programu a směrů činnosti sdružení na další období a schvaluje jej.

Usnesení č. 5/5: Členská schůze schvaluje návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období ve znění navrženém prezidentem.

13. Diskuse a skromné občerstvení. Řeší se otázka vyšší angažovanosti ve věci nezbytnosti vstupu dcery soudce Kamradka do sdružení a diskutuje se o dalších otázkách života Lípy 2 a jejích členů. S diskusí je spojeno občerstvení v podobě mladého italského červeného vína odrůdy Primitivo, mnohem lepšího, než běžně dostupné francouzské Beaujolais Nouveau.

14. Závěr: Prezident děkuje přítomným za účast na členské schůzi a členskou schůzi ve 20 hodin 40 minut ukončuje.

Zapsal: Aleš Václav Kratochvíl

Ověřil: Jiří H. Dvořáček

Přílohy zápisu:

příloha č. 1 - zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

příloha č. 2 - zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

příloha č. 3 - zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

příloha č. 4 - zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení

příloha č. 5 - program a směry činnosti sdružení na další období