Zápis z 5. členské schůze občanského sdružení Lípa 2

Vatikán, Řím, Via dei Penitenzieri 20, 15. listopadu 2004, 19:30 hodin

1. 19:30 hodin: Prezident vítá účastníky 5. členské schůze Lípy 2.

2. Prezident konstatuje, že podle čl. V odst. 3 stanov není členská schůze usnášeníschopná, a proto v souladu s pozvánkou a čl. V odst. 4 stanov svolává náhradní členskou schůzi na 19. hodinu 45. minutu.

3. Prezident děkuje účastníkům členské schůze a členskou schůzi v 19 hodin 35 minut ukončuje.

Zapsal: Aleš Václav Kratochvíl

Ověřil: Jiří H. Dvořáček