Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

schválená 5. členskou schůzí dne 15. listopadu 2004, usn. č. 5/1

Za období od minulé členské schůze, tj. od 30. srpna 2003, došlo ke značné stabilizaci členské základny sdružení. Nutno předně konstatovat, že žádný z členů nezemřel, nezanikl, nevystoupil ze sdružení ani nebyl vyloučen. Je to dáno jistě tím, že našim členům přináší členství v Lípě 2 vrcholné uspokojení. Lípa 2 tu existuje jako znamení času a předzvěst budoucí slávy členů věčné.

Přes deklaraci o stabilizaci členské základny je třeba říci, že počet členů Lípy 2 se opět zvýšil, tentokrát však již mírně, přesně o 2,8 %. Lípa 2 přitom spatřuje další potenciál růstu, neboť členové a příznivci sdružení vyslyšeli volání prezidenta na minulé členské schůzi a vlastními údy se přičiňují o další rozkvět členské základny. Záleží teď už jen na tom, aby činovníci sdružení obnovili své osvětové úsilí mezi dalšími rodiči mladých adeptů na členství a pomohli tak oprášit nepochopení.

Konečně též zmiňme novou úpravu ochrany osobních údajů, jak vyplynula z novel zákona o ochraně osobních údajů. Tyto novely opět překopaly přístup k osobním údajům zpracovávaným občanskými sdruženími. Prezident se proto chystá vydat nový vnitřní předpis o ochraně osobních údajů našich členů. Zatímco dříve bylo zpracování osobních údajů (tj. zápis do seznamu členů) prováděno výhradně se souhlasem subjektu údajů (tedy člena sdružení), nově se tak bude dít bez souhlasu subjektu údajů, vyplyne to automaticky z faktu členství člena ve sdružení. I nadále však každému členu Lípy 2 zůstává ze stanov vyplývající právo požádat o vyškrtnutí některých či všech osobních údajů ze seznamu členů, což však zároveň přinese jako neblahý důsledek ztrátu členství ve sdružení, jak rovněž upravují stanovy Lípy 2. Na fatální dopady nové právní úpravy ochrany osobních údajů si proto budeme muset ještě počkat.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident