Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

schválená 4. členskou schůzí dne 30. srpna 2003, usn. č. 4/3

V minulé zprávě prezidenta o výsledcích činnosti sdružení bylo konstatováno, že Lípa 2 má již za sebou počáteční fázi existence spojenou s realizací požadavků kladených právními předpisy na nově vzniklou právnickou osobu. Posledním dluhem v této oblasti zůstávalo přijetí spisového a skartačního řádu sdružení, na jehož základě by probíhala evidence a vyřazování spisů vzniklých z činnosti sdružení. Dnes je možno s uspokojením konstatovat, že v uplynulém období byla i tato poslední pižka na kráse odstraněna. 1. června 2003 nabyl totiž účinnosti vnitřní předpis č. 1/2003, o sekretariátu a spisové službě. V sídle sdružení byl v souladu s čl. VI odst. 6 písm. j) stanov zřízen sekretariát sdružení v čele s ředitelem, který zabezpečuje údržbu a ochranu majetku Lípy 2 v sídle sdružení, a spisovou a archivní službu spojenou se zajišťováním řádného oběhu písemností ve sdružení. První zkušenosti s aplikací tohoto vnitřního předpisu ukazují, že zřízení sekretariátu znamená dobrý a perspektivní počin, nehledě k tomu, že řádný výkon spisové a archivní služby, jak už bylo naznačeno, hoví liteře zákona o archivnictví.

Jak patrno ze zprávy o hospodaření sdružení, finanční situace umožnila sdružení rozšířit svou činnost na poli vzdělávacím. V sekretariátu sdružení byla zřízena malá knihovnička populárně-vědeckých periodik. Jejich reprezentantem je česká verze věhlasného časopisu National Geographic, jehož abonentem se sdružení stalo. V souvislosti s předplatným pak jménem Lípy 2 získal prezident sdružení členství v National Geographic Society, neboť právnické osoby se členy společnosti údajně stát nemohou. Lípa 2 tak svým předplatným zároveň podporuje nejvýznamnější vědecké expedice v oblasti zeměpisné. Dodejme, že všechna periodika jsou na sekretariátu sdružení k dispozici členům sdružení k presenčnímu studiu.

Úspěšných deset měsíců činnosti má za sebou Responsa, internetová bezplatná právní poradna Lípy 2, zaměřená především na oblast správního práva. Připomeňme, že cestu k poradně lze nalézt mezi odkazy umístěnými na adrese http://lipa2.zde.cz. Dotazy poradna přijímá elektronickou poštou na speciální emailovou adresu: responsa@quick.cz nebo prostě pomocí formuláře uvedeného na internetových stránkách poradny. Za dobu ostrého provozu zodpověděla poradna 15 dotazů, zatím poslední 6. srpna 2003.

Rozvíjely se dále i přednášky práva pro vedoucí dětí a mládeže z partnerských nestátních neziskových organizací. Zmiňme kupříkladu přednášku prezidenta Lípy 2, která se uskutečnila 17. května v Praze, či dřívější školení, proslovené statutárním orgánem sdružení 15. března v přednáškovém sále olomouckého semináře. Z posledně uvedené přednášky vzešlá anketa ukázala, že posluchači (a posluchačky!) si vysoce cení tohoto typu přednášek a je možno konstatovat, že Lípa 2 tak úspěšně plní i své poslání v oblasti právní. S pokorou sobě vlastní uveďme jen namátkou reakce typu: "nudné právo vyloženo velmi poutavě, udržení pozornosti na 100 %, téměř vše jsem si zapamatoval", či "přednáška mě docela zajímala, myslel jsem, že bude nudná, ale byla velmi zajímavá a mnoho mi přinesla", nebo "k mému velkému překvapení mě velice bavila i přednáška z právních předpisů, ze které jsem měla celkem obavy." Pro úplnost dodejme hlas bezpochyby nedostatečně vnímavého kverulanta: "Moc právům nerozumím, tak byla pro mě ta přednáška dlouhá a nezáživná (málo praxe, ale jen samé paragrafy)".

Jiný typ přednášky, jednalo se spíše o seminář zaměřený na výklad forem organizací nestátního neziskového sektoru, spojený i s úvahami o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů právnických osob, držela Lípa 2 prostřednictvím svého prezidenta 21. května 2003 opět v Praze.

Konečně zmiňme stránku rozšiřování zeměpisného poznání. I v této oblasti Lípa 2 neustále rozvíjí svůj potenciál. Členové sdružení spolu se sympatizanty Lípy 2 brázdí ať již pěšky, vlakem, na kole, letecky či motorizovaně celou Českou republiku, Evropu, ba celý svět. Uvedenou skutečnost lze ilustrovat faktem, že v období od poslední členské schůze stihla noha Lipana 2 na jihu pokořit kupříkladu brány Říma, zatímco na světové straně opačné překročila severní polární kruh a stanula na Nordkappu. A na východě? Tam Lípa 2 postoupila daleko až za břehy posvátné řeky Gangy.

Je jistě záhodno zmínit, že při těchto a mnoha dalších cestovatelských aktivitách cítili se účastníci výprav zaštiťovaných Lípou 2 jen proto v naprostém bezpečí, že je plně kryla ve prospěch Lípy 2 sjednaná úrazová pojistka u pojišťovny Generali.

A jako poslední bod zprávy o výsledcích činnosti zmiňme pokračující spolupráci v rámci České rady dětí a mládeže. V uplynulém období úředníci ministerstva školství opět zvedli vlnu rozhořčení svým zatuchlým návrhem tzv. "zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží". Přijetí takového návrhu parlamentem by však ve svých důsledcích znamenalo naprostý opak toho, co návrh zákona proklamuje ve svém vznešeném názvu. Lípa 2 se tu ideově postavila doslova do čela odporu proti tomuto právnímu paskvilu. Písemné stanovisko Lípy 2 k zákonu o mládeži převzala téměř do písmene za své stanovisko i Česká rada dětí a mládeže a s ní i její členové, jako Junák - svaz skautů a skautek, Pionýr, mládež Klubu českých turistů, Česká tábornická unie, Folklorní sdružení, YMCA, mladí hasiči, mládež Českého červeného kříže a mnohé další. Právní pomoc Lípy 2 týkající se tohoto zákona si již vyžádal i člen našeho zákonodárného sboru. Můžeme tedy uzavřít, že nejen Lípa 2 má prospěch ze členství v České radě dětí a mládeže, ale prospěšnost je oboustranná, neboť, jak patrno, naše sdružení poskytuje dobré služby radě a tím vlastně i celé sféře mládežnických nevládních organizací.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident