Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

schválená 4. členskou schůzí dne 30. srpna 2003, usn. č. 4/2

Při ročním zúčtování, tedy ke dni 31. prosince 2002, zaznamenalo sdružení Lípa 2 zvýšení svého jmění oproti předcházející závěrce o 150 %. I to je důkazem, že Lípa 2 si pod vedením stávajícího prezidenta udržuje nadále hospodaření v černých číslech, což v dnešní době není úplně samozřejmé. Zadlužovat však sdružení nejeví se prezidentu jako šťastné řešení, byť je pravdou, že občanská sdružení lze hospodářsky snadno zneužít, vzhledem k tomu, že nikdo neručí za závazky sdružení, jehož je členem. Lípa 2 se však nehodlá stavět po bok bezskrupulózním tunelářům.

Stejně tak si Lípa 2 váží své samostatnosti coby nestátní organizace, a proto i nadále odmítá žádat a přijímat jakékoli příspěvky ze státní kasy. Zde pohříchu stojí mezi partnerskými organizacemi osamocena. Systém podpor nestátního neziskového sektoru v České republice je totiž natolik špatně sestrojen, že většina neziskových a údajně nestátních organizací je živa zakázkami prováděnými na objednávku státu na účet státu. Lípa 2 však pod vedením stávajícího prezidenta zůstává raději finančně skromnější institucí, než by se pasovala do vazalské role. To nicméně nebrání Lípě 2 v tom, aby ze svých příjmů nepodpořila humanitární aktivity. Zmiňme kupříkladu podporu výsadby lípy krymské v parku náležejícímu k hospici sv. Josefa či příspěvek na charitní povodňové konto.

Pokud se týká obligatorních výdajů, podařilo se vedení Lípy 2 zabránit zvýšení příspěvku za členství v České radě dětí a mládeže. Účast v této střešní organizaci je pro Lípu 2 významným atributem jejího postavení ve společenství ostatních sdružení dětí a mládeže, avšak, jak bylo představitelům České rady dětí a mládeže zdůrazněno, nikoliv za každou cenu. Příspěvek České radě dětí a mládeže tak činí symbolické 3 Kč za každého člena Lípy 2 do 26 let věku. Na druhou stranu Lípa 2 ulevila radě i lesům tím, že výslovně požádala (a bylo jí vyhověno), aby materiály České rady dětí a mládeže byly Lípě 2 zasílány výhradně elektronickou poštou (samozřejmě s výjimkou tištěných publikací vydávaných Českou radou dětí a mládeže, sloužících pak pro potřeby práce s dorostem).

V posledním období prezident jakožto rozhodující orgán v Lípě 2 zaměřil úsilí týkající se hospodaření Lípy 2 dovnitř sdružení. Je to důsledek racionální úvahy: Ačkoliv jsou aktivity sdružení určeny nejširší veřejnosti, Lípa 2 nesmí zapomínat na své nejvěrnější - tedy na členy, z nichž je tvořena. To je logické už proto, že právě členové svými členskými příspěvky činnost sdružení financují, a také proto, že členové jsou to, kdo zvolí anebo nezvolí stávajícího prezidenta do funkce na další funkční období. V této souvislosti prezident Lípy 2 seznal, že je i nadále třeba ulevit chudším členům sdružení od břemene platby členských příspěvků buď zcela či alespoň zčásti (připomeňme, že plný členský příspěvek činí 14 000,- Kč ročně, jak stanovila 1. členská schůze v souladu s čl. V odst. 12 písm. e) stanov). Proto prezident Lípy 2 svým rozhodnutím č. 1/2003, o zmírnění výše a zproštění placení členských příspěvků, zmírnil výši členských příspěvků členům sdružení s průkazem č. 002, 003 a 033 a do odvolání zcela zprostil placení členských příspěvků členy sdružení s průkazem č. 001, 004 až 032, 035 až 097.

Přesto je celkový finanční stav Lípy 2 natolik dobrý, že umožnil zajistit předplatné význačného populárně-vědeckého periodika, které je pro prezenční studium k dispozici členům sdružení na sekretariátu Lípy 2. Bylo dále realizováno rozhodnutí 3. členské schůze o drobné odměně účetní sdružení za její nelehkou práci s vedením účetnictví sdružení v dokonalém souladu se spletí předpisů upravujících tuto problematiku. Přebytek hospodaření umožnil také adekvátnější zajištění této členské schůze občerstvením, na rozdíl od členských schůzí minulých, kdy by účastníci takříkajíc sušili hubu, pokud by časná dobra pro členské schůze nezajistili vlastními náklady členové či sympatizanti sdružení. (V této souvislosti nutno zmínit nezapomenutelné prostředí a zázemí 1. členské schůze, jež se uskutečnila 1. července 2000 péčí manželů Markéty a Josefa Hejnových v Bezděkově u Police nad Metují.) Pro futuro, zatím ve stádiu úvah, je i případné další zvýhodňování členských aktivit - např. dotace na dopravu při turistických výpravách.

Přísun finančních zdrojů a jejich distribuce klade ovšem zvýšené nároky na detailní prevenci defraudací a následnou kontrolu. Lípa 2 v tomto případě jde moderní evropskou cestu a uplatňuje systém F/C - IA, tedy kontrolní princip čtyř očí, přičemž dvě oči (zelenošedé) patří představiteli financial managementu (v našem případě prezidentu sdružení) a další dvě oči (modré) účetní sdružení (angl. "clerk"), což je následně doplněno interním auditorem, kterým je v Lípě 2 revizní komisař (pro úplnost dodejme, že rovněž modrooký). Prezident sdružení na tomto místě vyjadřuje uspokojení, že i revizní komisař plní bděle své povinnosti a tak, jak mu to ukládají stanovy, mj. sepisuje pro každou členskou schůzi svou revizní zprávu.

Na vysvětlenou je třeba uvést, že revizní zpráva, tak, jak bude přednesena na této členské schůzi, je teprve druhá v pořadí. Na 1. členské schůzi, která proběhla nedlouho po vzniku sdružení, byl revizní komisař teprve zvolen. Po půlročním působení ve funkci však tehdejší revizní komisař rezignoval na funkci z důvodu střetu zájmů s pracovním řádem svého zaměstnavatele. Byla proto urychleně svolána 2. členská schůze, která zvolila nového revizního komisaře a tedy ani na druhé schůzi žádná revizní zpráva podána nebyla z důvodu, že žádný revizní komisař nebyl v té době ve funkci. Od 3. členské schůze jsou však revizní zprávy neoddělitelnou součástí členských schůzí Lípy 2.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident

příjmy sdružení Lípa 2 v roce 2002

výdaje sdružení Lípa 2 v roce 2002