Zápis z 3. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 23. listopadu 2002, 17:15 hodin

1. 17:15 hodin: Prezident vítá účastníky i hosty členské schůze. Prezident konstatuje, že členská schůze - náhradní je v souladu s čl. V odst. 4 stanov usnášeníschopná, a zahajuje schůzi.

2. Stav členské základny - zpráva prezidenta. Dynamický rozvoj z minulosti. Stali jsme se členem střešní organizace. Prezident konstatuje kontinuální prudký růst členské základny.

3. Projednání a schválení zprávy dle bodu 2.

Usnesení č. 3/1: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny sdružení.

4. Hospodaření sdružení - zpráva prezidenta.

5. Projednání jednotlivých otázek, vznesených účastníky členské schůze stran zprávy o hospodaření sdružení. Schvalování zprávy o hospodaření sdružení.

Usnesení č. 3/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření sdružení.

6. Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení - prakticky naplněn program i směry činnosti sdružení za uplynulé období.

7. Schvalování zprávy o výsledcích činnosti sdružení.

Usnesení č. 3/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti sdružení.

8. Zpráva revizního komisaře.

9. Účastníci členské schůze vyjadřují uspokojení nad elokvencí zprávy revizního komisaře. Následně je zpráva revizního komisaře schválena.

Usnesení č. 3/4: Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení.

10. Návrh prezidenta na program a směry činnosti sdružení na příští období. Navrhováno celkem 18 bodů (např. vydání spisového a skartačního řádu, v oblasti práva pokračování projektu Responsa, vlastivědné a poznávací exkurse apod.).

11. Členská schůze projednává přednesený návrh programu a směrů činnosti sdružení na další období a schvaluje jej.

Usnesení č. 3/5: Členská schůze schvaluje návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období ve znění navrženém prezidentem.

12. Projednávání a schválení odměny pro účetní sdružení.

Usnesení č. 3/6: Členská schůze schvaluje věcný dar pro účetní sdružení za mimořádné nasazení při vedení účetnictví sdružení. Věcným darem bude mléčná čokoláda s celými lískovými oříšky o hmotnosti nejvýše 350 gramů

13. Projednávání a schválení závazného výkladu stanov.

Usnesení č. 3/7: Členská schůze jako orgán sdružení oprávněný ve smyslu článku V odst. 12 písm. f) stanov rozhodovat o změnách stanov schvaluje následující závazný výklad stanov: "Vyžadují-li stanovy písemnou formu listiny, považuje se tato forma za zachovanou i v případě, je-li listina doručena příjemci v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty."

14. Diskuse nad výroční zprávou pro rok 2002 a na ni navazující sborník. Projednáno zřízení sekretariátu (ukládání časopisu National Geographic) v sídle sdružení.

15. Závěr: Prezident děkuje přítomným za účast na členské schůzi a členskou schůzi v 18 hodin 15 minut ukončuje.

Zapsal: Petr Kratochvíl

Ověřil: Aleš Václav Kratochvíl

Přílohy zápisu:

příloha č. 1 - zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

příloha č. 2 - zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

příloha č. 3 - zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

příloha č. 4 - zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení

příloha č. 5 - program a směry činnosti sdružení na další období