Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

pro 3. členskou schůzi občanského sdružení Lípa 2

23. listopad 2002

V minulé zprávě prezidenta o stavu členské základny sdružení bylo konstatováno: "Občanské sdružení Lípa 2 od data svého vzniku dne 31. března 2000 dynamicky rozvíjí svou členskou základnu." Uvedený výrok je možno beze změny převzít i do dnešní zprávy o stavu členské základny sdružení. Růst počtu našich členů je dán několika faktory. Na prvním místě je jistě třeba zmínit mimořádnost občanského sdružení Lípa 2, které svou kvalitou a kvalitou svých stávajících členů jako gravitační silou přitahuje a nabaluje na sebe nové členy. Nevídaná dynamika růstu členské základny je ale zčásti vynucena i vnějšími okolnostmi. Nejedná se však o okolnosti sobecké, jak bude hned dále vysvětleno. Lípa 2 například není svazována mnohdy nesmyslnými podmínkami týkajícími se minimální velikosti členské základny pro možnost účasti ve výběrovém řízení na nejrůznější státní dotační programy. Takových výběrových řízení se totiž úmyslně nezúčastňuje. Vyžaduje to opravdový zájem Lípy 2 na své nezávislosti, a to především nezávislosti na státní moci - Lípa 2 je přeci nestátní neziskovou organizací

Lípa 2 je však sdružením dětí a mládeže. Vedena nejupřímnější snahou nabídnout své schopnosti i dalším, podobně zaměřeným spolkům, stala se členem střešní organizace sdružení dětí a mládeže - České rady dětí a mládeže. Jednou z podmínek členství v této prestižní organizaci je však to, že členskou základnu daného sdružení musí nejméně ze 70 % tvořit osoby mladší 26 let. Vzhledem k tomu, že první dva zakladatelé Lípy 2 již převýšili tuto věkovou hranici, je nutno se neustále poohlížet po kvalitních nástupcích zakladatelů. A nutno konstatovat, že se to vedení Lípy 2 daří! Lípa 2 tedy neustále omlazuje svou členskou základnu, což je výtečnou prevencí proti stagnaci a jakémusi nepatřičnému staromilství.

Připojený graf poskytuje obrázek o vzrůstající členské základně Lípy 2 za období od vzniku sdružení do současnosti. Z grafu lze snadno odečíst i růst za období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Pro ilustraci připojme dva údaje: V období mezi 1. a 2. členskou schůzí zaznamenala členská základna nárůst o téměř 170 %. Avšak za období mezi 2. a dnešní členskou schůzí vzrostl počet členů Lípy 2 dokonce o plných 312 % oproti předcházejícímu období. Je to jasný důkaz všem škarohlídům, kteří se snažili prokázat licoměrnost takových čísel pochybnými argumenty: Na počátku prý procenta vždy rychle rostou. Při malé členské základně totiž i malý absolutní počet přírůstku členů znamená značný procentní nárůst. Čím vyšší absolutní počet členů - tím nižší procentní přírůstek. Avšak hle - Lípa 2 koná již třetí členskou schůzi, na níž je možné oznámit další - a dokonce zatím podstatně nejdramatičtější - přírůstek počtu členů.

Je ovšem jasné, že členská základna Lípy 2 nebude růst donekonečna. Lípa 2 není sdružením, které by se opájelo ambicemi mít masovou členskou základnu. Bylo by to zbytečné a míjelo by se to i s cíli činnosti sdružení. Nahlédnutím do stanov lze zjistit, že Lípa 2 se chce zabývat především podporou budování občanské společnosti, pomocí při uplatňování práv jedince ve společnosti, prohlubováním zeměpisných, vlastivědných, dějepisných, právních a ostatních všeobecně-kulturních vědomostí, ochranou životního prostředí, výchovou a zvyšováním turistické zdatnosti. Je patrno, že tak pestrá, i když nesmírně důležitá paleta činností, se dotýká a je potřebná pro prakticky každého občana České republiky, ne-li každého člověka vůbec. Potom by ovšem museli být členy Lípy 2 všichni. Přiznejme si, že takový cíl je nereálný. Existuje však jednoduché vysvětlení šíře záběru Lípy 2 a v protikladu s tím skutečnosti, že Lípa 2 nehodlá mít masovou členskou základnu: Je totiž velký rozdíl mezi mnoha jinými občanskými sdruženími a Lípou 2. Lípa 2 totiž necílí jenom na vlastní členy. Její působnost je určena i neorganizované veřejnosti. Sdružení se nepovažuje za samospasitelné. Proto své členství nabízí jen těm, o nichž je přesvědčeno, že mají co nabídnout širokému okruhu dalších lidí a kterým sdružení pro tuto bohulibou činnost může poskytnout potřebné zázemí.

vývoj členské základny Lípy 2