Zpráva revizního komisaře

pro členskou schůzi občanského sdružení Lípa 2, konanou dne 3. listopadu 2002

Záměrem této revizní zprávy je podat objektivní a celkově vyvážený pohled na činnost a hospodaření občanského sdružení Lípa 2 za uplynulé období. V rámci přehlednosti je zpráva rozčleněna do pěti bodů, označených číslicemi.

1. Účetnictví: naprosto průkazné. Lípa 2 je vede v souladu se zákonem o účetnictví.

2. Hospodaření: dobré. Jak vyplývá z peněžního deníku, aktiva převažují nad pasivy; sdružení Lípa 2 zcela evidentně není zadluženo. Kladný hospodářský výsledek se projevuje též v tom, že jsou houfně přijímáni noví členové, převážně z okruhu blízkých přátel. Sdružení rovněž nezůstává stranou charitativní činnosti: např. pro hospic byl zakoupen strom lípa, dále Lípa 2 přispěla částkou 500 Kč na povodně.

3. Vnitřní předpisy sdružení: uspokojivé. Nalezneme zde předpis o ochraně osobních údajů a o inventarizaci a evidenci majetku; spisový a skartační řád je však ještě potřeba přijmout.

4. Atmosféra sdružení: vzrušující. Sdružení vede mladé lidi k plnění vytčených programových cílů, což se děje především příkladem členů starších, zkušenějších. Revizní komisař na svých pravidelných návštěvách v lůně sdružení vždy zakusí vřelé přijetí a hřejivou atmosféru útulné domácnosti prezidentovy. Na neformálních setkáních nejužšího vedení, jež si nelze představit bez občasného doušku něčeho "pro zahřátí", je v přátelském duchu s nebývalou lehkostí, vycházející z životní zkušenosti zúčastněných, teoreticky nacházeno řešení širokého spektra společenských, kulturních, náboženských i osobních problémů dnešních dnů. Následné výpravy pod vedením komisaře, prezidenta, eventuálně též prezidentovy manželky a jejich dcery pak mohou pečlivým výběrem hodnotných historických a kulturních cílů být vzorem pro ostatní podobně orientované organizace. Duchovní výsledky Lípy 2 na vlastních členech, ano i na příznivcích sdružení, jsou tak průkazné, že nelze pochybovat o tom, že křesťané šli tudy. Příkladem za vše budiž návštěva vísecké rychty v Kravařích (bezprecedentní roubené stavení sui generis), jejíž skutečné následky ještě ani nedokážeme docenit: snoubí se zde historicko-estetický aspekt vnějšího pozorování (doplněného bystrým úsudkem o vnitřním vybavení) s účinky právními: to, že personál rychty nebyl v předepsané době přítomen a připraven posloužit, neuniklo pozornosti členů výpravy. Jejich právní vědomí, kultivované nesčetnými odbornými diskusemi na daná témata, přimělo je, aby do jednoho všichni podali v této věci stížnost, jež svými důsledky bezpochyby bude přelomová pro vedení muzejnictví naší vlasti.

Avšak vzájemný vztah členů sdružení neztrácí na kvalitě ani jejich tělesným odloučením. Prostředky telefonních a elektronických služeb jsou členové sdružení v neustálém a trvalém spojení, které jeho starším členům přináší uspokojivou míru dovoleného potěšení.

5. Zjištěná negativa: zanedbatelná. Kultivované a spořádané chování členů sdružení říká rozhodné "ne" jakýmkoli planým kritikám ze strany nepřejícných pomlouvačů. Vítr z plachet zloby udavačům uvědoměle berou sami členové: nepodstatný vroubek, drobná kaňka, nepatrný akrostich na jinak zlatým písmem popsaném listě ze stránek Lípy 2 se ihned změní v zářící pokorné vyznání, slyšíme-li z vlastních úst členů kajícná slova přiznání: "Podlezli jsme!" Ano, ve srovnání s tím, došlo-li by (čistě hypoteticky) k překonání zabezpečovacího drážního zařízení před projížděním vlaku, či snad - v němém úžasu strnou slova výkřiku - při jeho průjezdu, musí být naprosto banální podlezení závor po průjezdu drážního vozidla nutně doprovázeno - a tento závěr je výsledkem těch nejchladnějších úvah komisařových - jen blaženým šustěním andělských křídel. Nahrazením právnického výrazu "společenská nebezpečnost" výrazem "hypotetická nebezpečnost" snad již nemůže být řečeno více.

Dospěli jsme zde k bodu, kdy nezbývá než říci: Es lebe Linde! Ano, toto laudatio Tiliae Secundae je jediným možným zakončením revizní zprávy. Toto Gaudium de revisio nechť je aproximativní spes fidelium v podobná sdružení, jež jako drobné lístky odpadnou ze stromu jednoho, z Lípy(tm) - Sdružení.

zpracoval: (c) revizní komisař JHD