Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

pro 3. členskou schůzi občanského sdružení Lípa 2

23. listopad 2002

Ke dni poslední roční závěrky, tedy ke dni 31. prosince 2001, zaznamenalo sdružení Lípa 2 kladný hospodářský výsledek, který činil 3 557 Kč. Z toho vyplývají 2 skutečnosti.

Zaprvé tak byl splněn předpoklad, vyslovený na minulé členské schůzi: totiž, že se Lípa 2 co nejdříve vyhoupne z červených čísel. Tehdejší účetní ztráta, která činila 28,- Kč, byla plně odůvodněna rozjezdem činnosti sdružení. Ten byl spojen s pochopitelnými zvýšenými počátečními náklady, bezpodmínečně nutnými pro bezproblémový chod sdružení. Tyto náklady nemohly být v počáteční fázi existence sdružení ještě plně kryty příjmy. Již v průběhu roku 2001 se však situace obrátila příznivým směrem a Lípa 2 od té doby trvale zaznamenává vyšší příjmy než výdaje.

Z nevelké absolutní hodnoty hospodářského výsledku je zadruhé patrné, že orgány sdružení Lípa 2 odpovědné za hospodaření sdružení jsou vedeny snahou dosahovat vyrovnaného hospodářského výsledku. To je plně odůvodněno skutečností, že Lípa 2 je nestátní neziskovou organizací.

I v roce 2001 a následně v letošním roce využil prezident sdružení svého práva, daného mu čl. VI odst. 6 stanov a zprostil 33 členů Lípy 2 částečně či zcela povinnosti platit členské příspěvky. Přesto členské příspěvky tvoří významný podíl v příjmech sdružení. Například v roce 2001 tvořily členské příspěvky asi 20 % všech příjmů sdružení.

Pokud se jedná o výdajovou stránku, nutno vyzdvihnout bohulibý počin Lípy 2, kterým je pořízení stromu pro nově budovaný park kolem Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Lípa krymská, která je oním stromem, byla vysazena na jaře roku 2002. Lípa 2 jako dárce je zvěčněna jednak na tabulce u paty lípy, dále pak na tabuli dárců v interiéru hospice. Iniciátorem této aktivity byl člen Lípy 2 Štěpán Mach, který o možnosti sponzorství stromu zpravil sdružení. Na základě této informace vyzval prezident sdružení členy k dobrovolnému daru na tento účel. Akce se setkala s mimořádným ohlasem členské základny. O tom svědčí i skutečnost, že se na účtě Lípy 2 sešlo o téměř pětinu více prostředků, než byla hodnota vysazovaného stromu. Přebytečné finance byly rozhodnutím prezidenta sdružení uvolněny v září letošního roku jako dar Lípy 2 na povodňové konto České katolické charity.