Zápis z 2. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 4. března 2001, 19:00 hodin

1. 19 hodin: Prezident vítá účastníky členské schůze - přítomné členy občanského sdružení Lípa 2 a zahajuje 2. členskou schůzi - náhradní občanského sdružení Lípa 2.

2. Prezident konstatuje, že členská schůze - náhradní je v souladu s čl. V odst. 4 stanov usnášeníschopná, a proto zahajuje program členské schůze dle pozvánky.

3. Program členské schůze zahájen zprávou o stavu členské základny sdružení, kterou přednáší prezident. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4. Schvalování zprávy o stavu členské základny sdružení.

Usnesení č. 2/1: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny sdružení.

5. Prezident přednáší zprávu o hospodaření sdružení. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

6. Schvalování zprávy o hospodaření sdružení.

Usnesení č. 2/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření sdružení.

7. Prezident přednáší zprávu o výsledcích činnosti sdružení - získání identifikačního čísla, vydání směrnic, zavedení účetnictví, výlety, přednášky pro vedoucí táborů, odstoupení revizního komisaře. Zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

8. Schvalování zprávy o výsledcích činnosti sdružení.

Usnesení č. 2/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti sdružení.

9. Projev a představení Jiřího H. Dvořáčka, kandidáta na revizního komisaře. Volba revizního komisaře.

Usnesení č. 2/4: Členská schůze volí Jiřího H. Dvořáčka za revizního komisaře.

10. Prezident přednáší návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období. Je nutné přejít od ad hoc pořádaných akcí k plánování a systematické činnosti, navrhuje se zřízení malé internetové poradny především správního práva, informace o projektu Lusatia (návštěva měst Žitava, Zhořelec a Budyšín), rozvíjení internetových stránek, usilování o členství v České radě dětí a mládeže.

11. Členská schůze projednává přednesený návrh programu a směrů činnosti sdružení na další období. Jiří H. Dvořáček konstatuje nutnost vícezdrojového financování občanského sdružení Lípa 2. Navrhuje žádat o příspěvky (sponzorské dary) advokátní kanceláře, žádat o dotace ústřední orgány státní správy, prozkoumat dotační a sponzorské možnosti. Schválený program a směry činnosti jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení č. 2/5: Členská schůze schvaluje návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období, přednesených prezidentem, s tím, že se doplňuje bod: "Průzkum dotačních a sponzorských možností".

12. Diskuse. Prezident hovoří o svém neúspěšném snažení prosadit mezi členskou základnou směrnici o skákání pod kola vozidel na přechodech, aby si řidiči uvědomili, že na přechodech pro chodce již nejsou neomezenými pány a tak posílili své právní vědomí, čímž by došlo k naplňování jednoho z cílů sdružení ve smyslu čl. II odst. 2 písm. c) stanov. Prezident alespoň o své vlastní újmě sám posiluje tímto způsobem právní vědomí řidičů motorových vozidel. Jiří H. Dvořáček vyslovuje uznání prezidentovi za jeho hrdinství a vyjadřuje obavu o jeho zdraví.

13. Prezident konstatuje, že jsou vyčerpány všechny body programu členské schůze.

14. Členská schůze hlasuje o všech svých usneseních jako celku. Všechna usnesení jako celek jsou schválena.

15. Prezident děkuje přítomným za účast na členské schůzi a členskou schůzi v 19 hodin 50 minut ukončuje.

Zapsala: Blanka Kratochvílová

Ověřil: Aleš V. P. Kratochvíl

Přílohy zápisu:

příloha č. 1 - zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

příloha č. 2 - zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

příloha č. 3 - zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

příloha č. 4 - program a směry činnosti sdružení na další období