Zápis z 1. členské schůze

Bezděkov u Police nad Metují dne 1. července 2000, 15:00 hodin

1. 15 hodin: Prezident vítá přítomné členy občanského sdružení Lípa 2 i další účastníky členské schůze a zahajuje 1. členskou schůzi občanského sdružení Lípa 2.

2. Prezident konstatuje, že členská schůze je v souladu s čl. V odst. 3 stanov usnášeníschopná, a proto navrhuje hlasovat o navrženém programu schůze, případně žádá o návrhy na doplnění programu.

Usnesení č. 1/1: Členská schůze schvaluje program členské schůze v pořádku navrženém dle pozvánky na tuto členskou schůzi.

3. Program členské schůze zahájen zprávou o stavu členské základny sdružení, kterou přednáší prezident.

4. Schvalování zprávy o stavu členské základny sdružení.

Usnesení č. 1/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny sdružení.

5. Prezident přednáší zprávu o hospodaření sdružení.

6. Schvalování zprávy o hospodaření sdružení.

Usnesení č. 1/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření sdružení.

7. Prezident přednáší zprávu o výsledcích činnosti sdružení.

8. Schvalování zprávy o výsledcích činnosti sdružení.

Usnesení č. 1/4: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti sdružení.

9. Volba revizního komisaře sdružení. Kandidátem na tuto funkci je Ing. Blanka Kratochvílová.

Usnesení č. 1/5: Členská schůze volí Ing. Blanku Kratochvílovou za revizního komisaře.

10. Diskuse o výši členských příspěvků. Prezident navrhuje členské příspěvky ve výši 13 000 Kč ročně. Některým členům se takto nastavená výše členského příspěvku jeví jako nešťastná, a proto se diskutuje o dalších variantách.

Usnesení č. 1/6: Členská schůze stanovuje výši členských příspěvků na 14 000 Kč ročně.

11. Prezident přednáší návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období.

12. Členská schůze projednává přednesený návrh programu a směrů činnosti sdružení na další období.

Usnesení č. 1/7: Členská schůze schvaluje návrh programu a směrů činnosti sdružení na příští období ve znění předneseném prezidentem.

13. Diskuse. V jejím rámci účastníci členské schůze vyjadřují své nadšení z existence Lípy 2, oceňují důstojné a reprezentativní prostředí, ve kterém se členská schůze koná a rozvíjejí plány do budoucna.

14. Prezident konstatuje, že jsou vyčerpány všechny body programu členské schůze.

15. Prezident děkuje manželům Markétě a Josefovi Hejnovým za to, že umožnili při slavné příležitosti konání 1. členské schůze Lípy 2, přítomným děkuje za účast na členské schůzi a členskou schůzi v 15 hodin 30 minut ukončuje.

Zapsal: Aleš V. P. Kratochvíl

Ověřila: Klára Machová

Přílohy zápisu:

příloha č. 1 - zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

příloha č. 2 - zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

příloha č. 3 - zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

příloha č. 4 - program a směry činnosti sdružení na další období