Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

schválená 1. členskou schůzí dne 1. července 2000, usnesení č. 1/2

První členové byli do seznamu členů zapsáni dne 31. března 2000 se vznikem Lípy 2. V souladu s čl. IX odst. 2 stanov se tak členy sdružení stali všichni členové jeho přípravného výboru.

Lze říci, že v současné době má Lípa 2 stabilizovanou členskou základnu. Do budoucna však výkonné orgány sdružení budou muset rozhodnout o další strategii při přijímání nových členů. V zásadě existují dvě možnosti. První z nich je restriktivní přístup, vycházející z toho, že aktivity Lípy 2 jsou určeny jak organizované, tak neorganizované mládeži. Členy Lípy 2 jsou pak pouze ti, kdo výrazně a aktivně přispívají k rozvoji Lípy 2. Druhou variantou je přístup extenzivní, který povede k rychlému růstu členské základny. Tak se však nutně objeví i pasivní členové. Proto je namístě zvážit, zda jejich členství jen zbytečně nezatíží sdružení administrativně.

Při úvahách o rozvoji členské základny sdružení je však nutno mít na zřeteli i další momenty: skutečnost, že Lípa 2 se profiluje jako sdružení dětí a mládeže, její působnost je dána celým územím České republiky, vážnost a význam sdružení jsou často měřeny nikoli jeho aktivitami, leč počtem členů apod. Lípa 2 se nenechá zbytečně zavléci do marginálních politických her na pískovišti občanských sdružení dětí a mládeže, kde se ovšem umělohmotnými kbelíčky a lopatičkami válčí o to intenzivněji. Na realitu života však bude Lípa 2 i ve směru potřebného rozvoje členské základny pružně reagovat.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident