Program a směry činnosti sdružení na příští období

schváleno 1. členskou schůzí dne 1. července 2000, usnesení č. 1/7

Sdružení Lípa 2 musí nyní prioritně zajistit svou činnost po formálně-právní stránce. Lze předpokládat, že splnění všech těchto úkolů bude dozorováno revizním komisařem, který je volen 1. členskou schůzí. Konkrétně se jedná především o získání identifikačního čísla sdružení od Českého statistického úřadu, vytvoření přiměřených internetových stránek sdružení, řádné vedení účetnictví a inventarizace majetku, zajištění potřebné ochrany osobních údajů v informačních systémech sdružení, jakož i zřízení spisové služby. Sídlo sdružení bude řádně označeno informační tabulkou.

Kromě těchto úkonů je samozřejmě žádoucí, aby Lípa 2 rozvíjela i vlastní činnost. Za tím účelem prezident dle možností zajistí uskutečnění vlastivědných exkurzí, výprav a výletů, obdobných již uskutečným akcím, zmiňovaným ve zprávě prezidenta o výsledcích činnosti sdružení.

Lípa 2 rovněž vypomůže partnerským organizacím metodickou, lektorskou a kurzovní činností v oblasti práva.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident