1

VNITŘNÍ PŘEDPIS

ze dne 28. března 2012

o členských průkazech

Prezident sdružení Lípa 2 vydává tento vnitřní předpis sdružení Lípa 2:

Článek 1

Členský průkaz

(1) Členský průkaz se vydává k žádosti člena, jejíž přílohou je fotografická podobenka člena.

(2) Vzor členského průkazu je uveden v příloze tohoto vnitřního předpisu.

(3) Vydané členské průkazy se evidují v seznamu členů.

(4) Číslování členských průkazů podle tohoto vnitřního předpisu začíná číslicí 101.

článek 2

Platnost členského průkazu

Členský průkaz platí do dne zániku členství člena ve sdružení Lípa 2, nejpozději však do konce desátého roku po roce vystavení.

článek 3

Přechodné ustanovení

Dosavadní členské průkazy č. 001 až 099 platí do dne zániku členství člena ve sdružení Lípa 2, nejpozději však do 31. prosince 2013.

článek 4

Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 28. března 2012.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl

Příloha k vnitřnímu předpisu č. 1/2012

Vzor členského průkazu

Vzor členského průkazu

Členský průkaz je vytištěn na podkladu žluté barvy.

Na rubové straně členského průkazu je razítko sdružení Lípa 2 a parafa vystavovatele.